📍Nasze wymagania:

👉prak­tyczna zna­jomość języka C lub C++,

👉zna­jomość stand­ardów motoryzacyjnych,

👉umiejęt­ność rozwiązy­wania prob­lemów (dbałość o szczegóły),

👉dobra zna­jomość języka angiel­skiego (w mow­ie i piśmie / poziom B2 lub wyższy),

👉komunikaty­wność i ori­entacja na pracę zespołową.

 

📍 Mile widziane:

👉doświad­czenie w zakresie met­od Agile (Scrum, Kan­ban, pro­gramow­anie w parach, TDD),

👉 stopień licenc­jata, inżyni­era bądź magis­tra w dziedzinie informatyki lub innej pokrewnej,

👉 doświad­czenie w pro­jek­tach automotive,

👉 doświad­czenie z AUTOSAR.

 

📍 Two­je zadania:

✔️pro­jek­tow­anie i wdrażanie now­ych funk­c­jon­al­ności w najnowszych autach,

✔️zapewni­enie wyso­kiej jakości kodu i produktu,

✔️ wdrażanie i utrzymy­wanie testów funk­c­jon­al­nych i jednostkowych.

 

📍Opis przykład­owego projektu:

🚗 Aplikacja do auto­matyczne­go testow­ania obrazów i ich metada­nych przesyła­nych przez zewnętrzną kamerę w sam­ocho­dach marek premi­um. Celem zespołu jest emu­lacja kilku kom­pon­entów zgod­nych z architek­turą Auto­sar w celu wery­fikacji poprawności dzi­ałania mod­ułu ADCAM oraz poprawności samego obrazu przesyłane­go z kamery.

💡 W cza­sie roz­mowy rek­rutacyjnej pozna­jemy umiejęt­ności i pref­er­encje roz­wo­ju inżyni­era. Na tej pod­staw­ie możli­we jest indy­widu­al­ne dopasow­anie kandy­data pod konkret­ny projekt.

 

🏡O Codelab 

Jesteśmy pol­skim soft­ware housem, który wspi­era swoi­ch kli­entów w pro­cesie wyt­war­z­ania opro­gramow­ania czy roz­wo­ju produktu oraz testow­ania. To nasze codzi­enne dzi­ałania pokazują, że po ludzku pod­chodz­i­my do potrzeb pra­cowników, jak i biznesu. Real­izujemy pro­jekty związ­ane z motoryz­a­cją, przemysłem 4.0, telekomunikacją i finansami.

Do naszej firmy są zatrud­ni­ani rzetelni inżyni­erow­ie, nastawieni na jakość wykony­wa­nych zadań, trans­par­ent­ność oraz wymi­anę wiedzy – nie tylko pro­jek­towej. Ze swo­jej strony potrafimy zad­bać o, aby pra­cownik mógł tworzyć wybrany pro­jekt dopasow­any do niego pod wzglę­dem pro­filu i tech­no­lo­gicz­nych kompetencji.

 

👇🏻 Korzyści pracy z nami:

🏡 Hybry­dowy mod­el pracy – nowoczesne biuro w centrum miasta lub wygodna praca w domu

💰 Autor­skie koszty uzyskania przy­cho­du – real­ne zwięk­szenie dochodu

🌎 Międzyn­ar­o­dowe śro­dow­isko pracy, j. angiel­ski w codzi­ennym użyciu

❤️ Pry­wat­na opieka zdro­wot­na (Luxmed)

🚴 Wsparcie akty­wności spor­towej (Karty Multis­port i pro­gram Codelab4fit)

🎁 Okaz­jon­al­ne bonusy świąteczne (Karta Mas­ter­card ZFŚP)

Sprawdź, jakie inne bene­fity ofer­ujemy swoim pracownikom…

 

👋 Czekamy na Two­je zgłoszenie. W razie jakich­kolwiek  pytań zapraszamy do bez­pośred­niego kon­taktu z naszą rek­ruter­ką Wer­oniką Szos­tak.