Poszukujemy testera/testerki do wspar­cia naszego zespołu dla kli­enta z branży motoryzacyjnej 🚗.

Jeśli zna­j­dow­anie błędów w pro­gramowaniu i kodowaniu sprawia Ci satys­fak­cję, jeśli jesteś ambitny/a i masz świet­ne oko do szczegółów, to jesteś we właś­ciwym miejscu! 😎

📍Nasze wymagania:

👉doświad­czenie w testowaniu w pro­jek­tach motoryzacyjnych,

👉zna­jomość teorii i zas­ad testowania,

👉doświad­czenie w tworzeniu manu­al­nych przypadków testow­ych, raportów błędów, raportów testowych,

👉biegła zna­jomość języka angiel­skiego (w mow­ie i piśmie),

👉umiejęt­ność oceny wyników testów w odniesi­eniu do wymagań klienta,

👉zdol­ność szyb­kiego przyswa­jania now­ych technologii.

 

📍 Mile widziane:

👉zna­jomość Doors,

👉doświad­czenie w auto­matyz­a­cji testów,

👉cer­ty­fikat ISTQB,

👉doświad­czenie w tworzeniu zauto­matyzow­a­nych przypadków testowych.

 

📍 Two­je zadania:

✔️testow­anie podzespołów LID­AR do nowoczes­nych samochodów,

✔️udzi­ał w spotka­niach tech­nicz­nych i warsztatach z klientem,

✔️udzi­ał w test­ach manu­al­nych i automatycznych,

✔️praca w met­odyce Agile/SAFe.

 

🏡O Codelab

Jesteśmy pol­skim soft­ware housem, który wspi­era swoi­ch kli­entów w pro­cesie wyt­war­z­ania opro­gramow­ania czy roz­wo­ju produktu oraz testow­ania. To nasze codzi­enne dzi­ałania pokazują, że po ludzku pod­chodz­i­my do potrzeb pra­cowników, jak i biznesu. Real­izujemy pro­jekty związ­ane z motoryz­a­cją, przemysłem 4.0, telekomunikacją i finansami.

Do naszej firmy są zatrud­ni­ani rzetelni inżyni­erow­ie, nastawieni na jakość wykony­wa­nych zadań, trans­par­ent­ność oraz wymi­anę wiedzy – nie tylko pro­jek­towej. Ze swo­jej strony potrafimy zad­bać o, aby pra­cownik mógł tworzyć wybrany pro­jekt dopasow­any do niego pod wzglę­dem pro­filu i tech­no­lo­gicz­nych kompetencji.

 

👇🏻 Korzyści pracy z nami:

📌Hybry­dowy mod­el pracy – nowoczesne biuro w centrum miasta lub wygodna praca w domu

📌Dofin­ansow­anie do nauki języków obcych, fundusz szkoleniowy

📌Międzyn­ar­o­dowe śro­dow­isko pracy, j. angiel­ski w codzi­ennym użyciu

📌Com­iesięczne wydar­zenia spec­jalne oraz coroczne ogól­nofirm­owe spotkania

📌Wsparcie akty­wności spor­towej (Karty Multis­port i pro­gram Codelab4fit)

📌Swobodna atmos­fera, brak dresscodu, płaska struk­tura organizacyjna

📌Pry­wat­na opieka zdro­wot­na (Luxmed)

Sprawdź, jakie inne bene­fity ofer­ujemy swoim pracownikom…

 

👋 Czekamy na Two­je zgłoszenie. W razie jakich­kolwiek  pytań zapraszamy do bez­pośred­niego kon­taktu z naszą rek­ruter­ką Wer­oniką Szostak