Do naszych zespołów pro­jek­tow­ych poszukujemy doświad­czo­nych inżyni­er­ów, którzy w swo­jej pracy są nastawieni na jakość wykony­wa­nych zadań, trans­par­ent­ność oraz wymi­anę wiedzy.

📍Nasze wymagania:

✔️ doświad­czenie na stanow­isku Embed­ded Soft­ware Engin­eer lub pokrewnym,

✔️ dobra zna­jomość języka C/C++,

✔️ umiejęt­ność rozwiązy­wania prob­lemów i zdol­ność szyb­kiego uczenia się,

✔️ wyso­ka ori­entacja na kli­enta i umiejęt­ność pracy w zespole,

✔️ dobra zna­jomość języka angiel­skiego (w mow­ie i piśmie).

 

📍 Mile widzi­ane:

📌 doświad­czenie zawodowe z met­od­ami Agile (Scrum, Kan­ban, Pair pro­gram­ming, TDD),

📌 prak­tyczna wiedza z zakresu architek­tury sys­temów wbudowanych,

📌 tytuł inżyni­era lub magis­tra z informatyki lub podob­nej dziedziny.

 

📍 Two­je zadania:

👉 tworzenie i pro­jek­tow­anie oprogramowania,

👉 przestrzeganie wyso­kiej jakości stand­ardów programowania,

👉 praca w zespole interdyscyplinarnym,

👉 przyczyni­anie się do suk­cesu pro­jek­tów motoryz­a­cyj­nych (lub innych).

 

📍Przykład­owe projekty:

💻 Industry 4.0: wdrażanie rozwiąz­ań IoT w przemyśle, np. zbi­er­anie danych z maszyn produk­cyj­nych, tak aby były one dostępne z poziomu kom­putera lub smartfona.

🚗Embed­ded Auto­mot­ive: praca nad mod­ułami elektron­icznymi w sam­ocho­dach ─ od tych odpow­iedzi­al­nych za bezpieczeńst­wo po Infotainment.

💡W cza­sie roz­mowy rek­rutacyjnej pozna­jemy umiejęt­ności i pref­er­encje roz­wo­ju inżyni­era. Na tej pod­staw­ie możli­we jest indy­widu­al­ne dopasow­anie kandy­data pod konkret­ny projekt.

 

👇🏻 Korzyści pracy z nami: 

🏡 Hybry­dowy mod­el pracy – nowoczesne biuro w centrum miasta lub wygodna praca w domu

💰 Autor­skie koszty uzyskania przy­cho­du – real­ne zwięk­szenie dochodu

🌎 Międzyn­ar­o­dowe śro­dow­isko pracy, j. angiel­ski w codzi­ennym użyciu

❤️ Pry­wat­na opieka zdro­wot­na (Luxmed)

🚴 Wsparcie akty­wności spor­towej (Karty Multis­port i pro­gram Codelab4fit)

🎁 Okaz­jon­al­ne bonusy świąteczne (Karta Mas­ter­card ZFŚP)

Sprawdź, jakie inne bene­fity ofer­ujemy swoim pracownikom…

 

👋 Czekamy na Two­je zgłoszenie. W razie jakich­kolwiek  pytań zapraszamy do bez­pośred­niego kon­taktu z naszą rek­ruter­ką Wer­oniką Szos­tak.