🏠 O Codelab

Jesteśmy pol­skim soft­ware housem, który wspi­era swoi­ch kli­entów w pro­cesie wyt­war­z­ania opro­gramow­ania czy roz­wo­ju produktu oraz testow­ania. To nasze codzi­enne dzi­ałania pokazują, że po ludzku pod­chodz­i­my do potrzeb pra­cowników, jak i biznesu. Real­izujemy pro­jekty związ­ane z motoryz­a­cją, przemysłem 4.0, telekomunikacją i finansami.

Do naszej firmy poszukujemy doświad­czonej osoby w rek­rutacji, która wspo­może zespół w pozyskiwaniu rzetel­nych inżyni­er­ów, nastawio­nych na jakość wykony­wa­nych zadań, trans­par­ent­ność oraz wymi­anę wiedzy – nie tylko pro­jek­towej. Ze swo­jej strony potrafimy zad­bać o to, aby nowozatrudniony/a rekruter/ka odbył/a pełnowar­toś­ciowe szkole­nie i wdrożenie do organ­iz­a­cji, mógł/a rozwijać nowe kom­pet­encje, a przy okazji pra­cow­ać w przyjem­nej atmosferze.

📍Nasze wymagania:

👉 doświad­czenie na stanow­isku IT rekrutera

👉szer­oko rozwin­ięte kom­pet­encje komunikacyjne w języku polskim

👉dobra zna­jomość języka angielskiego

👉aktu­alna wiedza na temat śro­dow­iska i rynku IT

👉umiejęt­ność pracy w zespole

👉sam­od­ziel­ne i kreaty­wne pode­jście do zadań

👉ori­entacja na real­iz­a­cję celu

👉zain­t­eresow­anie i zna­jomość kwest­ii związ­a­nych z employ­er brandingiem

👉zna­jomość przepisów związ­a­nych z praw­idłow­ym prz­etwar­z­aniem danych osobow­ych w rekrutacji

👉zdol­ność anal­ityczne­go wyciągania wniosków

 

📍 Mile widzi­ane:

👉doświad­czenie w rek­rutac­jach automotive

 

📍 Two­je zadania:

✔️zar­ządz­anie pełnym cyklem rek­rutacji – od pier­wszego kon­taktu z kandy­datem do złożenia mu oferty przez Team Menadżera

✔️umiejęt­ne pozyskiwanie kandy­datów za pośred­nict­wem wielu kanałów

✔️prze­prowadz­anie wstęp­nych wywiadów telefonicznych

✔️budow­anie pozyty­w­nych relacji z kandydatami

✔️ścisła współ­praca z hir­ing man­agerami w celu zapewni­enia wyso­kiej jakości wsparcia

✔️prze­prowadz­anie reg­u­larnej anal­izy rekrutacji,oraz przed­stawianie reko­men­dacji działań

✔️rozwijanie nar­zędzi rekrutacyjnych

✔️budow­anie bazy danych kandy­datów z wykorzys­tan­iem róż­nych met­od, np. wyszukiwanie bez­pośred­nie, pub­likacje ofert pracy, udzi­ał w IT wydarzeniach

✔️współ­praca z part­nerami zewnętrznymi, m.in. z agenc­jami rekrutacyjnymi

✔️współ­praca z Mar­ket­ing Man­adżer­em w zakresie dzi­ałań employ­er brandin­gow­ych oraz kam­pan­ii marketingowych

 

👇🏻 Korzyści pracy z nami:

🏡Hybry­dowy mod­el pracy – nowoczesne biuro w centrum miasta lub wygodna praca w domu

❤️Pry­wat­na opieka zdro­wot­na (Luxmed)

🎓Dofin­ansow­anie do nauki języków obcych, fundusz szkoleniowy

🚴Wsparcie akty­wności spor­towej (Karty Multis­port i pro­gram Codelab4fit)

🎉Wydar­zenia spec­jalne oraz coroczne ogól­nofirm­owe spotkania

🙂Swobodna atmos­fera, brak dresscodu, płaska struk­tura organizacyjna

🎁Okaz­jon­al­ne bonusy świąteczne (Karta Sodexo ZFŚP)

🔎Sprawdź, jakie inne bene­fity ofer­ujemy swoim pracownikom…