Nowy pro­jekt na horyzoncie! 💥 Tym razem poszukujemy Java Soft­ware Devel­opera z językiem niemieck­im do roz­wo­ju sys­temu e‑commerce składa­jące­go się z trzech części: SAP/ Hybris e‑commerce, Magno­lia CMS oraz aplikacji microservices.

 

📍Nasze wymagania:

👉bardzo dobra zna­jomość języka Java potwi­er­d­zona min. trzy­let­n­im doświad­czeniem zawodowym,

👉prak­tyczne doświad­czenie w roz­wo­ju sys­temów back-end w stosie Java i/lub Scala,

👉doświad­czenie z inter­fejsami REST i pro­jek­tow­aniem REST API,

👉doświad­czenie w pro­jek­towaniu i obsłudze baz danych,

👉komunikaty­wna zna­jomość języka niemieckiego (war­unek konieczny),

👉wyso­ka ori­entacja na kli­enta i umiejęt­ność pracy w zespole.

 

📍 Mile widziane:

👉doświad­czenie w met­o­dach Agile (Scrum/Kanban, pro­gramow­anie w parach, TDD),

👉doświad­czenie z architek­turą mikroserwisów,

👉doświad­czenie z językiem Scala lub chęć pogłębi­enia tej wiedzy,

👉wiedza z zakresu Elast­ic­search, Redis i Kafka.

 

📍 Two­je zadania:

✔️tworzenie aplikacji od pod­staw oraz imple­mentacja now­ych funk­c­jon­al­ności już w niej istniejących,

✔️rozwój sys­temów typu back-end,

✔️utrzymy­wanie wyso­kich stand­ardów kodow­ania i zapewni­anie wyso­kiej jakości produktów,

✔️pis­anie testów jed­nostkow­ych dla swo­jego kodu,

✔️uczest­niczenie w spotka­niach tech­nicz­nych i warsztatach wraz z klientem,

✔️wpły­wanie na tech­no­lo­gie wykorzysty­wane w projekcie.

 

🏡O Codelab

Jesteśmy pol­skim soft­ware housem, który wspi­era swoi­ch kli­entów w pro­cesie wyt­war­z­ania opro­gramow­ania czy roz­wo­ju produktu oraz testow­ania. To nasze codzi­enne dzi­ałania pokazują, że po ludzku pod­chodz­i­my do potrzeb pra­cowników, jak i biznesu. Real­izujemy pro­jekty związ­ane z motoryz­a­cją, przemysłem 4.0, telekomunikacją i finansami.

Do naszej firmy są zatrud­ni­ani rzetelni inżyni­erow­ie, nastawieni na jakość wykony­wa­nych zadań, trans­par­ent­ność oraz wymi­anę wiedzy – nie tylko pro­jek­towej. Ze swo­jej strony potrafimy zad­bać o, aby pra­cownik mógł tworzyć wybrany pro­jekt dopasow­any do niego pod wzglę­dem pro­filu i tech­no­lo­gicz­nych kompetencji.

 

👇🏻 Korzyści pracy z nami:

📌Hybry­dowy mod­el pracy – nowoczesne biuro w centrum miasta lub wygodna praca w domu

📌Dofin­ansow­anie do nauki języków obcych, fundusz szkoleniowy

📌Międzyn­ar­o­dowe śro­dow­isko pracy, j. angiel­ski w codzi­ennym użyciu

📌Com­iesięczne wydar­zenia spec­jalne oraz coroczne ogól­nofirm­owe spotkania

📌Wsparcie akty­wności spor­towej (Karty Multis­port i pro­gram Codelab4fit)

📌Swobodna atmos­fera, brak dresscodu, płaska struk­tura organizacyjna

📌Pry­wat­na opieka zdro­wot­na (Luxmed)

Sprawdź, jakie inne bene­fity ofer­ujemy swoim pracownikom…

 

👋 Czekamy na Two­je zgłoszenie. W razie jakich­kolwiek  pytań zapraszamy do bez­pośred­niego kon­taktu z naszą rek­ruter­ką Wer­oniką Szostak