W Codelab wyzna­jemy pode­jście human2human. Nieza­leżnie czy komunikujemy się z naszymi Kli­entami czy potenc­jalnymi lub obecnymi pra­cownikami – na końcu to relacja miedzy ludźmi. Dlat­ego łączymy w wspólnym obsz­ar­ze zarówno klasy­czny mar­ket­ing, employ­er brand­ing jak i dzi­ałania komunikujące nasza markę na rynku pracy i wewnątrz Codelab. To dzi­ała i chęt­nie pokażemy jak 🙂.

Do wspar­cia naszych dzi­ałań poszukujemy osobę, która dobrze czuje się w wirze organ­iz­a­cyjnym, ma w sobie cieka­wość świ­ata i nat­ur­al­ną zdol­ność naw­iązy­wania kon­tak­tów. W zami­an pokażemy jak dzi­ała nowoczesny mar­ket­ing i komunikacja w firma IT, jak zar­ządzamy doświad­czeniami pra­cowników i promocją ultrano­woczes­nych usług pro­gramow­ania. Brzmi ciekaw­ie? To właśnie Ty? Poznaj szczegóły!

War­unek konieczny i oczy­wisty – szukamy osób, które chcą wiedzieć więcej 🚀.

🧐 Czego możesz dow­iedzieć się od nas?

👉Jak organ­izujemy komunikację i mar­ket­ing w IT. Kto jest za co odpow­iedzi­alny. Jak dzie­limy się pracą i robimy to zwin­nie (agile mar­ket­ing). Jak uda­je nam się to zrobić w roz­proszonym i międzyn­ar­o­dow­ym zespole.

👉Jak łączymy obsz­ary mar­ketin­gu, employ­er brandin­gu z wspar­ciem sprzedaży i dlaczego to jest dobre.

👉Jak tworzymy con­tent, jak organ­izujemy pracę autorów i pub­likacje na firm­ow­ym blogu, jak pro­mujemy treści w social­me­diach i wykorzys­tujemy do promocji naszych usług i ofert pracy ale też jak wygląda praca nad wewnętrznym newsletterem.

👉Chęt­nie zaprosimy cię na spotkania z agenc­jami mar­ketin­gow­ymi i do grup rob­oczych prac­ują­cych nad now­ymi stro­nami, produk­tami i kam­pan­iami digit­al marketingowymi.

👉Właśnie tworzymy strategię Employ­er Brand­ing – masz rza­dką okazję dołączyć do zespołu w kluczow­ym momencie tworzenia i wdrażania kilku­letnie planu zar­ządz­ania doświad­czeniami kandy­data i pracowników.

👉Jak wygląda praca w międzyn­ar­o­dow­ym zespole wspar­cia sprzedaży i od czego zaczyna się praca nad pozyskiwaniem leadów (tak tak, cieżka ale konieczna do wykon­ania praca aby biznes się rozwijał).

Nadal intry­gująco? To teraz czego my szukamy po Two­jej stronie?

 

💪 Będzie ideal­nie jeśli …

✔️Ogar­ni­asz. Tak, to kluczowa umiejęt­ność w komunikacji – wiecznie gon­imy deadline’y, obsługujemy mnóst­wo mniejszych i więk­szych wątków – nie ma miękkiej gry, jest multitasking.

✔️Umiesz słuchać. Mar­keter w świecie IT to osoba, która musi tłu­maczyć to co her­metyczne na zro­zu­mi­ałe, a tam gdzie trzeba wręcz prze­ciwnie — przełożyć to na język świ­ata tech­no­lo­gii, to co z daleka wygląda na mar­ketin­gową pap­kę należy skró­cić do konkretów (sprawdź skrót tl;dr J )

✔️Umiesz mówić i pisać. Przede wszys­tkim w języku pol­skimOczy­wiste? Owszem – tak. Pytan­ie na ile przy­chodzi CI to z łat­woś­cią, na ile jesteś otwarta(y) na swo­je błędy (my na pewno) i czy chcesz spróbować swoi­ch sił (my z chę­cią damy CI szansę).

✔️Umiesz w research. Dociekasz, wytrwale poszukujesz, nie zad­owalasz się pier­wszymi wynikami Googla. Często nasza praca to poszukiwanie ciekaw­ych przykładów, raportów, danych. Często oprócz niezwykłych wydar­zeń, siedz­i­my i wer­tujemy Linked­ina – to sól powszed­nia – mus­isz być na to gotowa(y).

💭Aha i to co pow­yższe codzi­en­nie robimy także po angiel­sku. Komunikaty­wny angiel­ski będzie potrzebny aby brać swobod­nie udzi­ał we wszys­tkich naszych inic­jaty­wach (mini­um dające kom­fort pracy to poziom B2).

 

😎 Co będzie dod­atkow­ym atutem?

✔️Doświad­czenie w zar­ządzaniu syste­mem CMS (Word­Press, Joomla itp.)

✔️Doświad­czenie w zar­ządzaniu pro­fil­ami firm­ow­ymi na FB, Ins­tagram, LInkedin

✔️Doświad­czenie w tworzeniu i zar­ządz­ania reklamami Face­book i Linked­in ADS

A może masz za sobą inne ciekawe doświad­czenie, pro­jekt, wolontari­at – koniecznie nam o tym opowiedz.

 

Co ofer­ujemy?

💰 prak­tyki płat­ne (3 010 zł brutto miesięcznie)

📅 styczeń — mar­zec (3 miesiące)

⏰ elast­yczne godz­iny pracy (40h tygodniowo)

💻 służbowy sprzęt do pracy (laptop, mon­it­or i drobne akcesoria)

🏡 praca w biurze we Wrocławiu (Domin­ikański Office, 2 przys­tanki od PWr) lub Szcze­cinie (Pose­j­don, Brama Por­towa 1) lub zdal­nie (zależy od sytu­acji COVID-19)

 

📌Zadanie

I na koniec… Co pow­iesz na krótkie zadanie, które poz­woli Ci wyróżn­ić się wśród innych kandy­datów? Liczy się Twoja pomysło­wość, nie oczekujemy spec­jalistycznej wiedzy. Z pon­iższych zadań wybierz min­im­um jedno zadanie, jeśli chcesz – wykonaj więcej – będzie ciekawiej.

Zadania (obowiązkowe, do wyboru min. 1):

💡Jeden z naszych pra­cowników udzielił pier­wszej pomocy swo­jemu koledze w pracy. Jaki masz pomysł na docen­i­enie jego czynu przez Codelab?

✏️Do wykon­ania założo­nych celów na ten kwartał brak­uje nam 5 pub­likacji na firm­ow­ym blogu. Przew­er­tuj nasze pub­likacje na blogu i social mediach, uwzględ­nij styl i tematykę. Zapro­ponuj tematy artykułów, a może jakiś ciekawy cykl, może interesująca forma, któ®a będzie atrak­cyjna do pub­likacji w social­me­diach? Tu liczy się pomysło­wość, nie oczekujemy nap­is­ania tych treści.

🔍Tworzymy opro­gramow­anie dla branży motoryz­a­cyjnej (pro­du­cen­ci i dostaw­cy dla pro­du­centów sam­ochodów) lub przemysł (IIOT, industry 4.0) – szczegóły tego co robimy zna­jdziesz na naszej www. Przeszukaj Linked­in i wskaż 3 do 5 firm, które mogłyby być naszym potenc­jalnym Kli­en­tem. Skup się na rynku DACH. Ideal­nie dopełni­enie tego zadania to wskazanie min. 3 osób (link do pro­filu na Li), z którymi Twoim zdaniem warto naw­iąz­ać kon­takt aby zaprezentować nasze usługi.

Na Two­je zgłoszenie wraz z wykon­anym zadaniem czekamy do 7 lis­to­pada! Odpow­iedź prześlij w postaci pliku pdf, załącza­jąc je do Two­jej aplikacji razem z CV do for­mu­lar­zu w tym ogłoszeniu.