Nowy pro­jekt na horyzoncie💥 Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą w e‑commerce, pracowałeś/aś wcześniej z Reactem i znasz język niemiecki, to koniecznie sprawdź nasze ogłoszenie 👇🏻

 

📍Nasze wymagania:

👉bardzo dobra zna­jomość React potwi­er­d­zona min. trzy­let­n­im doświad­czeniem komercyjnym,

👉zna­jomość i zro­zu­mi­enie trendów front-endowych,

👉komunikaty­wna zna­jomość języka niemieckiego (war­unek konieczny),

👉wyso­ka ori­entacja na kli­enta i umiejęt­ność pracy w zespole.

 

📍 Mile widziane:

👉doświad­czenie w stosowaniu met­od Agile (Scrum/Kanban, pro­gramow­anie w parach, TDD),

👉wiedza w zakresie tworzenia opro­gramow­ania dla róż­nych przeglądarek,

👉komunikaty­wna zna­jomość języka angielskiego.

 

📍 Two­je zadania:

✔️ front-end development,

✔️ utrzymy­wanie wyso­kich stand­ardów kodow­ania i zapewni­anie wyso­kiej jakości produktów,

✔️ pis­anie testów jed­nostkow­ych dla swo­jego kodu,

✔️uczest­niczenie w spotka­niach tech­nicz­nych i warsztatach razem z klientem,

✔️ wpły­wanie na tech­no­lo­gie wykorzysty­wane w projekcie

 

📍Opis pro­jektu

Pro­jekt polega na roz­wo­ju kom­pleksowego sys­temu e‑commerce składa­jące­go się z trzech części: SAP/Hybris e‑commerce, Magno­lia CMS oraz aplikacji mik­roserwisow­ych. Będziesz miał/a okazję pra­cow­ać nad częś­cią mik­roserwisową z back-endem nap­is­anym w Javie i Scali oraz front-endem nap­is­anym w React, a wszys­tko to w 20-osobow­ym zespole, podzielonym na 5–8 osobowe zespoły scrumowe.

 

🏡O Codelab

Jesteśmy pol­skim soft­ware housem, który wspi­era swoi­ch kli­entów w pro­cesie wyt­war­z­ania opro­gramow­ania czy roz­wo­ju produktu oraz testow­ania. To nasze codzi­enne dzi­ałania pokazują, że po ludzku pod­chodz­i­my do potrzeb pra­cowników, jak i biznesu. Real­izujemy pro­jekty związ­ane z motoryz­a­cją, przemysłem 4.0, telekomunikacją i finansami.

Do naszej firmy są zatrud­ni­ani rzetelni inżyni­erow­ie, nastawieni na jakość wykony­wa­nych zadań, trans­par­ent­ność oraz wymi­anę wiedzy – nie tylko pro­jek­towej. Ze swo­jej strony potrafimy zad­bać o, aby pra­cownik mógł tworzyć wybrany pro­jekt dopasow­any do niego pod wzglę­dem pro­filu i tech­no­lo­gicz­nych kompetencji.

 

👇🏻 Korzyści pracy z nami:

📌Hybry­dowy mod­el pracy – nowoczesne biuro w centrum miasta lub wygodna praca w domu

📌Dofin­ansow­anie do nauki języków obcych, fundusz szkoleniowy

📌Międzyn­ar­o­dowe śro­dow­isko pracy, j. angiel­ski w codzi­ennym użyciu

📌Com­iesięczne wydar­zenia spec­jalne oraz coroczne ogól­nofirm­owe spotkania

📌Wsparcie akty­wności spor­towej (Karty Multis­port i pro­gram Codelab4fit)

📌Swobodna atmos­fera, brak dresscodu, płaska struk­tura organizacyjna

📌Pry­wat­na opieka zdro­wot­na (Luxmed)

Sprawdź, jakie inne bene­fity ofer­ujemy swoim pracownikom…

👋 Czekamy na Two­je zgłoszenie. W razie jakich­kolwiek  pytań zapraszamy do bez­pośred­niego kon­taktu z naszą rek­ruter­ką Wer­oniką Szostak