Rek­ru­tujemy do Javow­ych pro­jek­tów dla kli­entów z następują­cych branż: motoryz­a­cyjnej, fin­ansowej, telekomunikacyjnej. Poszukujemy solid­nych pro­gram­istów, którzy po skru­pu­lat­nej dia­gnozie wiedzą jakie rozwiąz­ania zapro­ponować kli­entowi. Dlat­ego nie skupiamy się na tym, czy znasz Springa 🍃

Przykład­owe projekty:

🚗Motoryz­a­cyjna: pro­jekt dotyczy rozwijania sys­temu infotain­ment, zdal­ne­go sterow­ania funk­c­jami auta z tele­fonu komórkowego (mile widzi­ane doświad­czenie z mid­dle­ware i warst­wa niższej).

💸Fin­ansowa: rozwijanie now­ych funk­c­jon­al­ności produk­tów bankow­ych na backendzie.

📲Telekomunikacyjna: oprócz Javy pojawia się Angu­lar i Node.js, więc w tym pro­jekcie są zadania dla Full Stacka.

 

📍Ofer­ujemy:

✔️ Hybry­dowy mod­el pracy – świet­ne, nowoczesne biuro lub wygodna praca w domu.
✔️Międzyn­ar­o­dowe śro­dow­isko pracy, j. angiel­ski w codzi­ennym użyciu.
✔️ Swobodna atmos­fera, brak dresscodu, płaska struk­tura organ­iz­a­cyjna.
✔️Pry­wat­na opieka zdro­wot­na (Luxmed).
✔️Autor­skie koszty uzyskania przy­cho­du dla UoP.
✔️ Dofin­ansow­anie do posiłków.
✔️Dofin­ansow­anie do nauki języków obcych, fundusz szkoleniowy.
✔️Fundusz Inwestycyjny.
✔️Ubezpieczenia grupowe.
✔️Wsparcie akty­wności spor­towej (Karty multis­port i pro­gram Codelab4fit).
✔️Okaz­jon­al­ne bonusy świąteczne (Karta Mas­ter­card ZFŚP).
✔️Dod­atki spec­jalne dla świeżo upieczo­nych małżonków i rodziców.
✔️Com­iesięczne wydar­zenia spec­jalne oraz coroczne ogól­nofirm­owe spotkania.

👋 Czekamy na Two­je zgłoszenia (jeśli nie masz czasu na stworzenie CV to prześlij nam PDF LinkedIn‑a bądź opisz w kilku zda­niach swo­je doświad­czenie zawodowe). W razie jakich­kolwiek  pytań zapraszamy do bez­pośred­niego kon­taktu z naszą rek­ruter­ką Wer­oniką Szos­tak.