Dziś mamy dla Was spec­jalną ofer­tę pracy, którą mieliśmy okazję pro­mować pod­czas słyn­nego wydar­zenia — X Pol­ska Liga Espor­towa na Polsat Games 🎉.

Zain­t­eresow­ani pro­gramow­aniem nie tylko w Pythonie? 🐍 Koniecznie sprawdźcie skill­set naszej roli. Czekamy na Wasze zgłoszenia 📩.

 

📍Nasze wymagania:

👉pier­wsze doświad­czenie na stanow­isku Inżyni­era Oprogramowania,

👉min. 1 rok doświad­czenia zawodowego w pro­gramowaniu w języku Python,

👉dobrej zna­jomości języka C lub C++,

👉dobrej zna­jomości języka angiel­skiego (w mow­ie i piśmie).

 

📍Twój zakres obowiązków:

✔️rozwijanie i pro­jek­tow­anie opro­gramow­ania związ­ane­go z branżą motoryzacyjną,

✔️udzi­ał w pro­jek­towaniu i roz­wo­ju architek­tury systemu,

✔️realizow­anie całego cyklu życia produktu, od określenia wymagań do wdrożenia produktu,

✔️przestrzeganie wyso­kich stand­ardów jakości programowania.

 

📍Ofer­ujemy:
✍zatrud­ni­enie w opar­ciu o umowę o pracę lub B2B,

💰 wyna­grodzenie od 8,000 do 12,000 zł brutto (w zależności od Twoi­ch umiejęt­ności i doświadczenia),

🎓 liczne bene­fity (pry­wat­na opieka medyczna, karta Multis­port, współfin­ansow­anie lekcji języków obcych…),

🏡 możli­wość pracy w jednym z naszych biur (Wrocław/Szczecin) lub zdal­nie z wybranej przez Ciebie lokalizacji.