💡 Dołącz do zespołu men­adżer­skiego Codelab – pol­skiego soft­ware house’u, który wspi­era swoi­ch kli­entów w pro­cesie wyt­war­z­ania opro­gramow­ania, czy roz­wo­ju produktu oraz testow­ania. W naszej organ­iz­a­cji real­izujemy pro­jekty związ­ane z motoryz­a­cją, przemysłem 4.0, telekomunikacją i finansami.

 

📍 Wymagane kompetencje:

✔️ min­im­um 2‑letnie doświad­czenie na stanow­isku Kierownika/czki Zespołu lub Menedżera/ki Inżynierii (najlepiej w firmie programistycznej)

✔️ co najm­niej 5‑letnie doświad­czenie w branży IT

✔️ umiejęt­ność naw­iązy­wania i utrzymy­wania pro­fes­jon­al­nych relacji zawodow­ych z pra­cownikami i kli­entami (zdol­ność do udzielania skutecz­nych inform­acji zwrot­nych i wspi­er­a­nia inżyni­er­ów w ich roz­wo­ju zawodowym)

✔️ kierow­anie efek­ty­wną pracą zdal­nych zespołów i poje­dyn­czych osób

✔️ doświad­czenie we współ­pracy z Kierownikami Pro­jek­tów i Pra­cownikami Dzi­ału Sprzedaży w celu osiąg­nię­cia celów biznesowych

✔️ doświad­czenie w zar­ządzaniu różnymi interesari­uszami wewnętrznymi i zewnętrznymi

✔️ doskon­ałe umiejęt­ności inter­per­son­al­ne (sprawna komunikacja zarówno pisemna, jak i ustna)

✔️dobra zna­jomość języka angiel­skiego (w mow­ie i piśmie)

 

📍 Mile widziane:

✔️ dyplom szkoły wyższej (kier­unek: informatyka, tech­no­lo­gia inform­acyjna lub pokrewne)

 

📍 Two­je zadania:

👉 zar­ządz­anie zespołem inżyni­er­ów opro­gramow­ania lub inżyni­er­ów testów do 30 osób (m.in. nad­zorow­anie, kierow­anie członkami zespołu, mod­erow­anie ewen­tu­al­nych prob­lemów, pro­mow­anie kul­tury feedbacku)

👉 dzi­ałania rek­rutacyjne (stała współ­praca z zespołem rek­rutacyjnym, prowadzenie rozmów kwal­i­fikacyj­nych zgod­nie ze stand­ar­d­ami Codelab, dbanie o pre-onboard­ing i on-boarding)

👉 długo­fa­lowy rozwój kom­pet­encji zgod­nie ze strategią firmy (np. utrzymy­wanie zaangażow­ania i wydajności na najwyższym poziomie)

👉 udzi­ał w roz­wo­ju firmy (np. wdrażanie atrak­cyj­nych war­unków dla roz­wo­ju biznesu, zaangażow­anie w budow­anie marki Codelab jako pra­co­daw­cy pier­wszego wyboru)

👉 kształtow­anie i napędz­anie naszej kul­tury inżynierskiej

 

Ofer­ujemy:

💻Hybry­dowy mod­el pracy – nowoczesne biuro w centrum miasta lub wygodna praca w domu

❤️Pry­wat­na opieka zdro­wot­na (Luxmed)

😛 Dofin­ansow­anie do nauki języków obcych

🎓 Budżet szkoleniowy

🚴 Karta Multis­port i Codelab4fFit

🎉 Spotkania integ­racyjne i wydar­zenia cykliczne

🎁 Okaz­jon­al­ne bonusy świąteczne (Karta Mas­ter­card ZFŚP)

 

❔ Masz pytan­ie? Zapraszamy do kon­taktu z Markiem Kopy­to (Dyrek­t­or Zar­ządza­jący) lub Wer­oniką Szos­tak (Zespół Rek­rutacyjny).

 

Jak prowadz­i­my rekrutację?

🕵️ Selekcja aplikacji 

Spośród wszys­tkich złożo­nych wniosków wybi­eramy te, które odpowiada­ją naszym aktu­alnym potrzebom.

✉ Pier­wsza inform­acja zwrotna 

Po pier­wszej selekcji zapraszamy Cię na spotkanie lub przekazujemy inform­acje o tym, czego zab­rakło w Twoim doświadczeniu.

💻 Spotkanie rek­rutacyjne w biurze lub online 

Organ­izujemy spotkanie (online lub w biurze), na którym omawiane są: Two­je doświad­czenia, wiedza i oczekiwania.

 💰 Złożenie oferty

Jeśli wszys­tko prze­biegnie pomyśl­nie dla obu stron, otrzymasz inform­ację bez­pośred­nio od przyszłego pra­co­daw­cy z form­al­ną pro­pozycją dołączenia do naszego zespołu.

🙌🏻 Wit­amy na pokładzie 

Po uzgod­ni­eniu war­unków umowy o pracę osoba z naszej admin­is­tracji skon­tak­tuje się z Tobą i załatwi wszys­tkie niezbędne form­al­ności. Otrzymasz również wszys­tkie szczegóły dotyczące Two­jego pier­wszego dnia w naszym biurze.