Poli­ty­ka prywatności

Infor­ma­cja na temat prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (RODO)

Pani/Pana dane oso­bo­we będą przetwarzane:

 1. w celu wyko­na­nia umo­wy, któ­rej Pani/Pan jest stro­ną, w tym do: 
  • umoż­li­wie­nia świad­cze­nia usłu­gi dro­gą elektroniczną;
  • obsłu­gi zgło­szeń, któ­re do nas przez Panią/Pana są skie­ro­wa­ne (np. przez for­mu­larz kontaktowy);
  • kon­tak­to­wa­nia się z Pań­stwem, w tym w celach zwią­za­nych ze świad­cze­niem usług.
  • Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia w tym przy­pad­ku jest zawar­ta pomię­dzy Panią/Panem a Kan­ce­la­rią Finan­so­wą Ewa Szo­ta-Smę­tek umo­wa (art. 6 ust. 1 lit b Roz­po­rzą­dze­nia 2016/679);
 2. w celu usta­le­nia lub docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obro­ny przed taki­mi rosz­cze­nia­mi przez Kan­ce­la­rię Finan­so­wą Ewa Szo­ta-Smę­tek – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych jest praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit f Roz­po­rzą­dze­nia 2016/679);
 3. w celach mar­ke­tin­go­wych, w tym prze­sy­ła­nia Pań­stwu mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych i infor­ma­cyj­nych, w tym prze­sy­ła­nia New­slet­te­ra – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych jest Pań­stwa zgo­da (art. 6 ust. 1 lit a Roz­po­rzą­dze­nia 2016/679).
 4. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem Pań­stwa dane może­my prze­ka­zy­wać pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym je na nasze zle­ce­nie, np. pod­wy­ko­naw­com naszych usług oraz pod­mio­tom upraw­nio­nym do uzy­ska­nia danych na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa np. sądy lub orga­ny ści­ga­nia – oczy­wi­ście tyl­ko gdy wystą­pią z żąda­niem w opar­ciu o sto­sow­ną pod­sta­wę prawną.

Posia­da Pan/Pani pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oso­bo­wych oraz ich poprawienia.

Nie poda­nie przez Panią/Pana danych oso­bo­wych obję­tych umo­wą lub wyni­ka­ją­cych z cią­żą­ce­go na Admi­ni­stra­to­rze obo­wiąz­ku praw­ne­go powo­du­je nie­moż­li­wość zawar­cia umowy.

Wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych jest dobrowolne.

Dane będą prze­twa­rza­ne do momen­tu wyco­fa­nia przez Panią/Pana zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych lub wyga­śnię­cia umo­wy sta­no­wią­cej pod­sta­wę do przetwarzania.

Okres prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych może zostać każ­do­ra­zo­wo prze­dłu­żo­ny o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, jeże­li prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych będzie nie­zbęd­ne dla docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obro­ny przed taki­mi rosz­cze­nia­mi przez Administratora.

Przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo dostę­pu do Pani/Pana danych oraz pra­wo żąda­nia ich spro­sto­wa­nia, ich usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych lub pra­wo do wyco­fa­nia zgo­dy w dowol­nym momen­cie poprzez poda­ny kon­takt do Administratora.

Ponad­to przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go zaj­mu­ją­ce­go się ochro­ną danych oso­bo­wych, obec­nie GIODO/ następ­nie Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.

1. Infor­ma­cje ogólne

 1. Ope­ra­to­rem Ser­wi­su www.codelab.mastafu.info jest Kan­ce­la­ria Finan­so­wa Ewa Szota-Smętek
 2. Plat­for­ma reali­zu­je pozy­ski­wa­nie infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­ją­cy sposób: 
  1. Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne w for­mu­la­rzach informacje.
  2. Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ków cookie (tzw. “cia­stecz­ka”).
  3. Poprzez gro­ma­dze­nie logów ser­we­ra www przez ope­ra­to­ra hostin­go­we­go,
   z któ­re­go usług korzy­sta ope­ra­tor ser­wi­su, funk­cjo­nu­ją­ce­go pod adre­sem www.linuxpl.com

2. Infor­ma­cje w formularzach

 1. Ser­wis zbie­ra infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez użytkownika.
 2. Ser­wis może zapi­sać ponad­to infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie cza­su sesji, adres IP)
 3. Dane w for­mu­la­rzu nie są udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom trze­cim ina­czej, niż za zgo­dą użytkownika.
 4. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu mogą sta­no­wić zbiór poten­cjal­nych klien­tów, zare­je­stro­wa­ny przez Ope­ra­to­ra Ser­wi­su w reje­strze pro­wa­dzo­nym przez Gene­ral­ne­go Inspek­to­ra Ochro­ny Danych Osobowych.
 5. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­ne­go for­mu­la­rza, np. w celu doko­na­nia pro­ce­su obsłu­gi zgło­sze­nia ser­wi­so­we­go lub kon­tak­tu handlowego.
 6. Dane poda­ne w for­mu­la­rzach mogą być prze­ka­za­ne pod­mio­tom tech­nicz­nie reali­zu­ją­cym nie­któ­re usłu­gi – w szcze­gól­no­ści doty­czy to prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji o posia­da­czu reje­stro­wa­nej dome­ny do pod­mio­tów będą­cych ope­ra­to­ra­mi domen inter­ne­to­wych (przede wszyst­kim Nauko­wa i Aka­de­mic­ka Sieć Kom­pu­te­ro­wa j.b.r – NASK), ser­wi­sów obsłu­gu­ją­cych płat­no­ści lub też innych pod­mio­tów, z któ­ry­mi Ope­ra­tor Ser­wi­su w tym zakre­sie współpracuje.

3. Infor­ma­cja o pli­kach cookies

 • Ser­wis korzy­sta z pli­ków cookies.
 • Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su. Cookies zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
 • Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Serwisu.
 • Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w nastę­pu­ją­cych celach: 
  1. two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawartości;
  2. utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu     i hasła;
 • okre­śla­nia pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka w celu wyświe­tla­nia mu dopa­so­wa­nych mate­ria­łów w sie­ciach rekla­mo­wych, w szcze­gól­no­ści sie­ci Google.W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.
 • Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać zmia­ny usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­li­we jest tak­że auto­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków Cookies. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat zawie­ra pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki internetowej.
 • Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.
 • Pli­ki cookies zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Ser­wi­su rekla­mo­daw­ców oraz partnerów.
 • Zale­ca­my prze­czy­ta­nie poli­ty­ki ochro­ny pry­wat­no­ści tych firm, aby poznać zasa­dy korzy­sta­nia z pli­ków cookie wyko­rzy­sty­wa­ne w sta­ty­sty­kach: Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics.
 • Pli­ki cookie mogą być wyko­rzy­sta­ne przez sie­ci rekla­mo­we, w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do spo­so­bu, w jaki użyt­kow­nik korzy­sta z Ser­wi­su. W tym celu mogą zacho­wać infor­ma­cję o ścież­ce nawi­ga­cji użyt­kow­ni­ka lub cza­sie pozo­sta­wa­nia na danej stronie. 
  1. W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­ni­ka gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mo­wą Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­ją­ce z pli­ków cookies przy pomo­cy narzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 • Infor­ma­cje o nie­któ­rych zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków pod­le­ga­ją logo­wa­niu w war­stwie ser­we­ro­wej. Dane te są wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem oraz w celu zapew­nie­nia jak naj­bar­dziej spraw­nej obsłu­gi świad­czo­nych usług hostingowych.
 • Prze­glą­da­ne zaso­by iden­ty­fi­ko­wa­ne są poprzez adre­sy URL. Ponad­to zapi­so­wi mogą podlegać: 
  1. czas nadej­ścia zapytania,
  2. czas wysła­nia odpowiedzi,
  3. nazwę sta­cji klien­ta – iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wa­na przez pro­to­kół HTTP,
  4. infor­ma­cje o błę­dach, jakie nastą­pi­ły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,
  5. adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (refer­ral link) –  w przy­pad­ku gdy przej­ście do Ser­wi­su nastą­pi­ło przez odnośnik,
  6. infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce użytkownika,
  7. Infor­ma­cje o adresie
 • Dane powyż­sze nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi przeglądającymi
 • Dane powyż­sze są wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie dla celów admi­ni­stro­wa­nia serwerem.

5. Udo­stęp­nie­nie danych

 • Dane pod­le­ga­ją udo­stęp­nie­niu pod­mio­tom zewnętrz­nym wyłącz­nie w gra­ni­cach praw­nie dozwolonych.
 • Dane umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję oso­by fizycz­nej są udo­stęp­nia­ne wyłą­cze­nie za zgo­dą tej osoby.
 • Ope­ra­tor może mieć obo­wią­zek udzie­la­nia infor­ma­cji zebra­nych przez Ser­wis upo­waż­nio­nym orga­nom na pod­sta­wie zgod­nych z pra­wem żądań w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z żądania.

6. Zarzą­dza­nie pli­ka­mi cookies

 1. Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Zastrze­ga­my, że wyłą­cze­nie obsłu­gi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie ze stron www platformy
 2. W celu zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi cookies wybierz z listy poni­żej prze­glą­dar­kę internetową/ sys­tem i postę­puj zgod­nie z instrukcjami: 
  1. Inter­net Explorer
  2. Chro­me
  3. Safa­ri
  4. Fire­fox
  5. Ope­ra
  6. Andro­id
  7. Safa­ri (iOS)
  8. Win­dows Phone