Go to main section Go to footer

Estimoto

Estimoto to idealna aplikacja dla kierow­ców wymaga­ją­cych sprawne­go i dokład­ne­go roz­liczania podróży służbow­ych. Umożli­wia niez­a­wod­ną i wydajną pracę w opar­ciu o usta­wowe / określone stawki za prze­jechane kilometry.

Rozwiązane kluczowe problemy

Każdy podróżujący w interesach zda­je sobie sprawę z boles­ne­go zestawiania wydatków. Szczegól­nie osobom, które dużo podróżują sam­ocho­dem, często brak­uje par­agonów wys­tar­cza­jąco dok­u­mentują­cych podróż.

Aplikacja Estimoto została zapro­jek­tow­ana w taki sposób, aby wypełn­ić tę lukę, wykorzys­tując pod­sta­wowe czujniki ruchu i lokal­iz­a­cji smart­fona podróżującej osoby do auto­matyczne­go tworzenia raportów dotyczą­cych prze­biegu, które spełniają wymagania dzi­ału księgo­wości w zakresie dokumentacji.

Estimoto jest dostępna jako naty­wna aplikacja na iOS i Androida i można ją pobrać z określone­go skle­pu z aplikacjami.

Find us at