Go to main section Go to footer

Krzysztof Musi­ał

Krzysztof Musi­ał

“Sposob­ność wprowadz­ania lub dodania jakoś­ciowego sposobu myślenia i pro­cesowego sznytu właś­ciwego dla Codelab była interesującym zadaniem w tym pro­jekcie: na początku pełne wyzwań, licz­nych doświad­czeń w trakcie, a teraz dające spodziewane wyniki. Nasi inżyni­erow­ie ds. jakości wspi­era­ją zespół pro­jek­towy swo­ją wiedzą, przy­go­tow­y­wanymi anal­izami, krytycznym wglą­dem w sytu­ację oraz umiejęt­noś­ciami facyl­it­acji, a dzięki zaangażowaniu właś­ciwych ludzi o nies­am­ow­itym pode­jś­ciu w tym przed­sięwzię­ciu, współ­praca ta jest przyjemna i przyn­osząca oczekiwane rezultaty. Tak dzi­ałamy w Codelab i szczerze mówiąc — jestem dumny z moi­ch kolegów”.

Find us at