Go to main section Go to footer

Sew­eryn Makuch

Sew­eryn Makuch

Kiedy roz­poczyn­aliśmy współ­pracę w 2008 r., Immoscout24 zaczyn­ał trans­form­ację organ­iz­a­cyjną korzys­ta­jąc z met­o­d­o­lo­gii agile, a kilka lat później prze­prowadz­ał migrację tech­no­lo­giczną z poje­dyn­czej aplikacji wdrożonej i przechow­y­wanej w centrum danych do zestawu zde­cent­ralizow­a­nych aplikacji. Jesteśmy dumni, że przez 8 lat mogliśmy wspi­er­ać naszego kli­enta i przyczyni­ać się do jego roz­wo­ju fin­ansowego i tech­no­lo­giczne­go.

Find us at