📍Nasze wymagania:

👉Min. pię­ci­olet­nie doświad­czenie w tworzeniu opro­gramow­ania (i przyna­jm­niej dwu­letnie w pro­jek­tach IIoT),

👉Doświad­czenie w roz­wo­ju plat­form IoT (np. Azure/AWS IoT),

👉Doświad­czenie z pro­tokołami komunikacyjnymi takimi jak: MQTT, Profinet, Profib­us lub pokrewnymi,

👉Umiejęt­ność rozwiązy­wania prob­lemów i zdol­ność do szyb­kiego uczenia się,

👉Duża ori­entacja na kli­enta i umiejęt­ność pracy w zespole,

👉Umiejęt­ność pro­gramow­ania w języku C#/.NET Core,

👉Łat­wość naw­iązy­wania pozyty­w­nych relacji z klientem,

👉Zdol­ność do dostar­czania praw­idłow­ych rozwiązań,

👉Dobra zna­jomość języka angiel­skiego (w mow­ie i piśmie).

 

📍 Mile widziane:

👉Komunikaty­wna zna­jomość języka niemieckiego,

👉 Cer­ty­fikat pow­iąz­any z Azure.

 

📍 Two­je zadania:

✔️Bycie lider­em w now­ym obsz­ar­ze, osobą reprezen­tującą naszą firmę i pomaga­jącą rozwijać nasz biznes,

✔️Bycie głównym inżynier­em, wokół którego będzie budow­any nasz nowy zespół (zespoły),

✔️Zbi­er­anie wymagań od klienta,

✔️Omawianie i pro­ponow­anie rozwiąz­ań bez­pośred­nio z kli­en­tem i dla klienta,

✔️Integ­racja rozwiąz­ań Azure IoT z urządzeniami przemysłow­ymi i infrastrukturą,

✔️Uczest­niczenie w spotka­niach tech­nicz­nych i warsztatach razem z klientem,

✔️Wdrażanie uzgod­nio­nych rozwiązań.

 

📍Opis pro­jektu:

📐 Wiąże się z budow­aniem relacji z now­ym kli­en­tem z sek­t­ora przemysłowego, a także stworzeniem nowego pro­jektu (green­field) od pod­staw. Do tego celu zam­ierzamy wykorzys­tać chmurę Azure i konektory.

 

🏡O Codelab

Jesteśmy pol­skim soft­ware housem, który wspi­era swoi­ch kli­entów w pro­cesie wyt­war­z­ania opro­gramow­ania czy roz­wo­ju produktu oraz testow­ania. To nasze codzi­enne dzi­ałania pokazują, że po ludzku pod­chodz­i­my do potrzeb pra­cowników, jak i biznesu. Real­izujemy pro­jekty związ­ane z motoryz­a­cją, przemysłem 4.0, telekomunikacją i finansami.

Do naszej firmy są zatrud­ni­ani rzetelni inżyni­erow­ie, nastawieni na jakość wykony­wa­nych zadań, trans­par­ent­ność oraz wymi­anę wiedzy – nie tylko pro­jek­towej. Ze swo­jej strony potrafimy zad­bać o, aby pra­cownik mógł tworzyć wybrany pro­jekt dopasow­any do niego pod wzglę­dem pro­filu i tech­no­lo­gicz­nych kompetencji.

 

👇🏻 Korzyści pracy z nami:

📌Hybry­dowy mod­el pracy – nowoczesne biuro w centrum miasta lub wygodna praca w domu,

📌Autor­skie koszty uzyskania przy­cho­du – real­ne zwięk­szenie dochodu,

📌Międzyn­ar­o­dowe śro­dow­isko pracy, j. angiel­ski w codzi­ennym użyciu,

📌Pry­wat­na opieka zdro­wot­na (Luxmed),

📌Wsparcie akty­wności spor­towej (Karty Multis­port i pro­gram Codelab4fit),

📌Okaz­jon­al­ne bonusy świąteczne (Karta Mas­ter­card ZFŚP),

Sprawdź, jakie inne bene­fity ofer­ujemy swoim pracownikom…

👋 Czekamy na Two­je zgłoszenie. W razie jakich­kolwiek  pytań zapraszamy do bez­pośred­niego kon­taktu z naszą rek­ruter­ką Wer­oniką Szos­tak.