| Monika Żaczek

Leń się na zdro­wie! – o sztu­ce wypoczynku

A gdy­by tak nauczyć się łado­wać życio­we bate­rie na co dzień, by nie musieć cze­kać na urlop i marzyć o „uciecz­ce” od codzien­no­ści? Przy­sto­po­wać nie tyl­ko po (zdal­nej) pra­cy, odzy­skać dodat­ko­wą godzi­nę snu? Wiem, że łatwiej powie­dzieć niż zro­bić, zwłasz­cza, we współ­cze­snym świe­cie...

Java free again
| Tomasz Brzozowski

Java free again

In 2018 Oracle quite unexpectedly decided to charge for Oracle JDK production use. This decision to start charging for its JDK led to considerable uncertainty...