Poli­ty­ka doty­czą­ca pli­ków cookie


Niniej­sza Poli­ty­ka doty­czą­ca pli­ków cookie wyja­śnia, czym są pli­ki cookie i w jaki spo­sób ich uży­wa­my, jakie rodza­je pli­ków cookie sto­su­je­my, tzn. jakie infor­ma­cje zbie­ra­my za pomo­cą pli­ków cookie i w jaki spo­sób są one wyko­rzy­sty­wa­ne, a tak­że w jaki spo­sób moż­na kon­tro­lo­wać pre­fe­ren­cje doty­czą­ce pli­ków cookie. Wię­cej infor­ma­cji o tym, jak wyko­rzy­stu­je­my, prze­cho­wu­je­my i zabez­pie­cza­my dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ków, moż­na zna­leźć w naszej Poli­ty­ce prywatności.

W każ­dej chwi­li możesz zmie­nić lub wyco­fać swo­ją zgo­dę na Dekla­ra­cję doty­czą­cą pli­ków cookie w naszej witry­nie inter­ne­to­wej.
Wię­cej infor­ma­cji o tym, kim jeste­śmy, jak moż­na się z nami skon­tak­to­wać i jak prze­twa­rza­my dane oso­bo­we, moż­na zna­leźć w naszej Poli­ty­ce pry­wat­no­ści.
Two­ja zgo­da doty­czy nastę­pu­ją­cych domen: codelab.eu
Twój obec­ny stan: Zgo­da zaak­cep­to­wa­na. Zezwól na wszyst­kie pli­ki cookie (Nie­zbęd­ne, Funk­cjo­nal­ne, Wydaj­ność, Ana­li­tycz­ne, Rekla­mo­we, Inne). Zarzą­dzaj swo­ją zgodą.


Co to są pli­ki cookie?
Pli­ki cookie to małe pli­ki tek­sto­we, któ­re słu­żą do prze­cho­wy­wa­nia nie­wiel­kich infor­ma­cji. Są one zapi­sy­wa­ne na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka, gdy witry­na jest łado­wa­na w prze­glą­dar­ce. Pli­ki te poma­ga­ją nam w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu stro­ny inter­ne­to­wej, zwięk­sze­niu jej bez­pie­czeń­stwa, zapew­nie­niu lep­szych wra­żeń użyt­kow­ni­kom, a tak­że w zro­zu­mie­niu dzia­ła­nia stro­ny inter­ne­to­wej i ana­li­zie tego, co dzia­ła, a co wyma­ga poprawy.


Jak uży­wa­my pli­ków cookie?
Jak więk­szość ser­wi­sów inter­ne­to­wych, nasza witry­na korzy­sta z pli­ków cookie innych firm i osób trze­cich do róż­nych celów. Pli­ki cookie stron trze­cich są w więk­szo­ści przy­pad­ków nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia stro­ny inter­ne­to­wej i nie gro­ma­dzą żad­nych danych oso­bo­wych użytkownika.

Pli­ki cookie stron trze­cich uży­wa­ne w naszej witry­nie słu­żą głów­nie do zro­zu­mie­nia spo­so­bu dzia­ła­nia witry­ny, inte­rak­cji z witry­ną, zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa naszych usług, dostar­cza­nia reklam, któ­re są odpo­wied­nie dla użyt­kow­ni­ka, a w sumie do zapew­nie­nia lep­szych i ulep­szo­nych doświad­czeń użyt­kow­ni­ka oraz przy­spie­sze­nia przy­szłych inte­rak­cji z naszą witryną.

Jakich rodza­jów pli­ków cookie uży­wa­my?
Nie­zbęd­ne: Nie­któ­re pli­ki cookie są nie­zbęd­ne, aby użyt­kow­nik mógł w peł­ni korzy­stać z funk­cjo­nal­no­ści naszej witry­ny. Pozwa­la­ją nam utrzy­mać sesje użyt­kow­ni­ków i zapo­bie­gać zagro­że­niom bez­pie­czeń­stwa. Nie gro­ma­dzą ani nie prze­cho­wu­ją żad­nych danych oso­bo­wych. Na przy­kład, te pli­ki cookie umoż­li­wia­ją zalo­go­wa­nie się do kon­ta, doda­wa­nie pro­duk­tów do koszy­ka i bez­piecz­ne doko­ny­wa­nie płatności.

Sta­ty­sty­ki: Te pli­ki cookie prze­cho­wu­ją takie infor­ma­cje, jak licz­ba osób odwie­dza­ją­cych witry­nę, licz­ba uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków, któ­re stro­ny witry­ny zosta­ły odwie­dzo­ne, źró­dło odwie­dzin itp. Dane te poma­ga­ją nam zro­zu­mieć i prze­ana­li­zo­wać, jak dobrze dzia­ła witry­na i gdzie wyma­ga ulepszeń.

Mar­ke­ting: W naszej witry­nie inter­ne­to­wej wyświe­tla­ne są rekla­my. Te pli­ki cookie słu­żą do per­so­na­li­zo­wa­nia reklam wyświe­tla­nych użyt­kow­ni­ko­wi, tak aby były one dla nie­go zna­czą­ce. Te pli­ki cookie poma­ga­ją nam rów­nież śle­dzić sku­tecz­ność kam­pa­nii rekla­mo­wych.
Infor­ma­cje prze­cho­wy­wa­ne w tych pli­kach cookie mogą być rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne przez zewnętrz­nych dostaw­ców reklam do wyświe­tla­nia reklam na innych stro­nach inter­ne­to­wych w przeglądarce.

Funk­cjo­nal­ne: Są to pli­ki cookie, któ­re umoż­li­wia­ją korzy­sta­nie z pew­nych nie­istot­nych funk­cji w naszej witry­nie. Funk­cje te obej­mu­ją osa­dza­nie tre­ści takich jak fil­my wideo lub udo­stęp­nia­nie tre­ści witry­ny na plat­for­mach mediów społecznościowych.

Pre­fe­ren­cje: Te pli­ki cookie poma­ga­ją nam prze­cho­wy­wać usta­wie­nia i pre­fe­ren­cje prze­glą­da­nia, takie jak pre­fe­ren­cje języ­ko­we, aby zapew­nić lep­sze i wydaj­niej­sze korzy­sta­nie z witry­ny pod­czas kolej­nych wizyt.

Jak mogę kon­tro­lo­wać pre­fe­ren­cje doty­czą­ce pli­ków cookie?
Jeśli użyt­kow­nik zde­cy­du­je się zmie­nić swo­je pre­fe­ren­cje w póź­niej­szym cza­sie pod­czas sesji prze­glą­da­nia, może klik­nąć na zakład­kę “Poli­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków cookie” na ekra­nie. Spo­wo­du­je to ponow­ne wyświe­tle­nie infor­ma­cji o zgo­dzie, umoż­li­wia­jąc zmia­nę pre­fe­ren­cji lub cał­ko­wi­te wyco­fa­nie zgody.

Ponad­to róż­ne prze­glą­dar­ki ofe­ru­ją róż­ne meto­dy blo­ko­wa­nia i usu­wa­nia pli­ków cookie uży­wa­nych przez witry­ny. Użyt­kow­nik może zmie­nić usta­wie­nia swo­jej prze­glą­dar­ki, aby zablokować/usunąć pli­ki cookie. Aby dowie­dzieć się wię­cej na temat zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookie i ich usu­wa­nia, odwiedź wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.