Poli­ty­ka prywatności

Code­lab zobo­wią­zu­je się do ochro­ny Pań­stwa pry­wat­no­ści i danych oso­bo­wych. Niniej­sza Poli­ty­ka pry­wat­no­ści wyja­śnia, w jaki spo­sób Code­lab Sp. z o. o. oraz jej auto­ry­zo­wa­ni part­ne­rzy i pod­mio­ty sto­wa­rzy­szo­ne (“Code­lab”) prze­twa­rza­ją dane oso­bo­we w związ­ku z codelab.eu. 
W niniej­szej Poli­ty­ce pry­wat­no­ści ter­min “dane oso­bo­we” ozna­cza wszel­kie infor­ma­cje o Użyt­kow­ni­ku, któ­re moż­na ziden­ty­fi­ko­wać, takie jak imię i nazwi­sko, adres, numer tele­fo­nu, adres ema­il lub inne dane oso­bo­we, któ­re mogą być dostar­czo­ne przez Użyt­kow­ni­ka. 
Pro­si­my o dokład­ne zapo­zna­nie się z niniej­szą Poli­ty­ką pry­wat­no­ści przed uzy­ska­niem dostę­pu do Witry­ny. Jeśli Użyt­kow­nik nie zga­dza się z niniej­szą Poli­ty­ką pry­wat­no­ści, ocze­ku­je­my, że opu­ści tę Witrynę. 

Dane oso­bo­we 
Code­lab prze­twa­rza Pań­stwa dane oso­bo­we zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) oraz kra­jo­wy­mi prze­pi­sa­mi o ochro­nie danych oso­bo­wych, w tym usta­wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych i wyda­ny­mi do niej akta­mi wyko­naw­czy­mi. 
Code­lab może gro­ma­dzić dane oso­bo­we, któ­re Użyt­kow­nik dobro­wol­nie poda­je pod­czas korzy­sta­nia z Witry­ny. Korzy­sta­jąc z tej Witry­ny lub prze­ka­zu­jąc swo­je dane oso­bo­we, Użyt­kow­nik wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez Code­lab danych oso­bo­wych zgod­nie z dal­szym opi­sem w niniej­szym doku­men­cie. 
Code­lab zawsze powia­da­mia Użyt­kow­ni­ka o zbie­ra­niu danych oso­bo­wych za pośred­nic­twem Witry­ny. 
Dane oso­bo­we zbie­ra­ne za pośred­nic­twem Witry­ny obej­mu­ją ogól­ne infor­ma­cje kon­tak­to­we i oso­bo­we, takie jak imię i nazwi­sko, adres, ema­il, tele­fon, orga­ni­za­cja abo­nen­ta, infor­ma­cje o proś­bach osób o kon­takt, infor­ma­cje wyma­ga­ne od kan­dy­da­tów na sta­no­wi­ska pra­cow­ni­cze, wyko­rzy­sty­wa­ne do celów rekru­ta­cyj­nych i kadro­wych (sys­tem zarzą­dza­nia kan­dy­da­ta­mi, któ­re­go dostaw­cą jest spół­ka soft­gar­den eRe­cru­iting GmbH), a tak­że inne infor­ma­cje wyma­ga­ne do zarzą­dza­nia Witry­ną i świad­cze­nia usług w niej zawartych. 

Cel prze­twa­rza­nia danych 
Dane oso­bo­we gro­ma­dzo­ne za pośred­nic­twem Witry­ny są prze­twa­rza­ne w celu zarzą­dza­nia rela­cja­mi z klien­ta­mi, inwe­sto­ra­mi i media­mi oraz komu­ni­ka­cji, obsłu­gi próśb o kon­takt i sub­skryp­cji kur­sów, dostar­cza­nia infor­ma­cji mar­ke­tin­go­wych, prze­pro­wa­dza­nia rekru­ta­cji i celów kadro­wych, oraz zała­twia­nia innych spraw zwią­za­nych z zarzą­dza­niem Witry­ną i świad­czo­ny­mi w niej usłu­ga­mi oraz ich roz­wo­jem. 
Nie będzie­my ich prze­cho­wy­wać dłu­żej niż jest to praw­nie dozwo­lo­ne i koniecz­ne do reali­za­cji tych celów. 

Pod­sta­wy prze­twa­rza­nia 
W ramach swo­jej dzia­łal­no­ści Code­lab gro­ma­dzi i prze­twa­rza dane oso­bo­we: 
1. w celu zawie­ra­nia i reali­za­cji umów zawie­ra­nych z Użyt­kow­ni­ka­mi Witry­ny, a tak­że w celu pra­wi­dło­wej i peł­nej reali­za­cji usług oraz wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków praw­nych cią­żą­cych na Code­lab (pod­sta­wa praw­na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
2. w celach wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Code­lab, tj. w celach ana­li­tycz­nych, sta­ty­stycz­nych oraz w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­ne­go zwią­za­ne­go z Witry­ną (pod­sta­wa praw­na art. 6 ust. 1 lit. d f RODO). 

Pra­wa Użyt­kow­ni­ka 
Użyt­kow­nik ma pra­wo wie­dzieć, jakie dane oso­bo­we prze­cho­wu­je­my na jego temat. Użyt­kow­nik może skon­tak­to­wać się z Code­lab w celu spraw­dze­nia popraw­no­ści danych oso­bo­wych doty­czą­cych jego oso­by. Na Pań­stwa żąda­nie Code­lab sko­ry­gu­je lub usu­nie wszel­kie nie­kom­plet­ne, nie­do­kład­ne lub nie­ak­tu­al­ne dane oso­bo­we. 
Użyt­kow­nik może wyco­fać zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych. W przy­pad­kach, gdy prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych jest koniecz­ne, aby­śmy mogli świad­czyć Pań­stwu nasze usłu­gi, wyco­fa­nie Pań­stwa zgo­dy może dopro­wa­dzić do sytu­acji, w któ­rej nie będzie­my mogli świad­czyć Pań­stwu nie­któ­rych lub wszyst­kich usług. 
Przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo dostę­pu do danych oso­bo­wych, pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo do zgło­sze­nia sprze­ci­wu, jeśli prze­twa­rza­nie opie­ra się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi 
Masz pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi zwią­za­nej z prze­twa­rza­niem przez Admi­ni­stra­to­ra Two­ich danych oso­bo­wych do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych. 

Adre­sy IP, pli­ki cookies i inne narzę­dzia 
Code­lab może zbie­rać infor­ma­cje o kom­pu­te­rze Użyt­kow­ni­ka, w tym, jeśli to moż­li­we, jego adres IP, sys­tem ope­ra­cyj­ny i typ prze­glą­dar­ki oraz w celu admi­ni­stro­wa­nia sys­te­mem. Są to dane sta­ty­stycz­ne doty­czą­ce dzia­łań i wzor­ców prze­glą­da­nia Code­lab przez Użyt­kow­ni­ków i nie umoż­li­wia­ją iden­ty­fi­ka­cji poszcze­gól­nych osób. 
Z tego same­go powo­du Code­lab może uzy­ski­wać infor­ma­cje o korzy­sta­niu przez Użyt­kow­ni­ka z Witry­ny za pomo­cą pli­ków cookies, któ­ry jest zapi­sy­wa­ny na dys­ku twar­dym kom­pu­te­ra Użyt­kow­ni­ka. Pli­ki cookies zawie­ra­ją infor­ma­cje, któ­re są prze­no­szo­ne na dysk twar­dy kom­pu­te­ra Użyt­kow­ni­ka. Poma­ga­ją nam one w ulep­sza­niu naszej stro­ny inter­ne­to­wej oraz w świad­cze­niu lep­szych i bar­dziej sper­so­na­li­zo­wa­nych usług. Umoż­li­wia­ją nam: 
• Osza­co­wać ilość odsłon Witry­ny i sche­mat korzy­sta­nia z niej. 
• Prze­cho­wy­wa­nie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach Użyt­kow­ni­ka, co pozwa­la nam dosto­so­wy­wać naszą witry­nę do jego indy­wi­du­al­nych zain­te­re­so­wań. 
• Przy­spie­sze­nie wyszu­ki­wa­nia. 
• Roz­po­zna­nie użyt­kow­ni­ka, gdy ponow­nie odwie­dzi naszą witry­nę. 
Użyt­kow­nik może odmó­wić przyj­mo­wa­nia pli­ków cookies, akty­wu­jąc w prze­glą­dar­ce usta­wie­nie pozwa­la­ją­ce na odmo­wę przyj­mo­wa­nia pli­ków cookies. Jed­nak w przy­pad­ku wybra­nia takie­go usta­wie­nia Użyt­kow­nik może nie mieć dostę­pu do nie­któ­rych czę­ści Witry­ny. O ile Użyt­kow­nik nie zmie­ni usta­wień swo­jej prze­glą­dar­ki tak, aby odrzu­ca­ła ona pli­ki cookies, sys­tem Code­lab będzie wyda­wał pli­ki cookies po zalo­go­wa­niu się na naszej stronie. 

Media spo­łecz­no­ścio­we 
Code­lab prze­twa­rza rów­nież Pań­stwa dane oso­bo­we w ramach posia­da­nych kont na por­ta­lach takich jak: Face­bo­ok, Insta­gram oraz Lin­ke­dIn. Prze­twa­rza­ne dane oso­bo­we obej­mu­ją dane iden­ty­fi­ku­ją­ce pro­fil Użyt­kow­ni­ka por­ta­lu (zazwy­czaj zawie­ra­ją­cy imię i nazwi­sko), jego zdję­cie pro­fi­lo­we, treść zamiesz­cza­nych komen­ta­rzy przez Użyt­kow­ni­ka por­ta­lu. 
W przy­pad­ku mediów spo­łecz­no­ścio­wych, Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Admi­ni­stra­to­ra. 
Celem prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków por­ta­lu jest pro­wa­dze­nie ofi­cjal­ne­go pro­fi­lu Code­lab na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok, Lin­ke­dIn oraz Insta­gram, na warun­kach oraz na zasa­dach okre­ślo­nych przez Meta Plat­forms Inc., Face­bo­ok Ire­land ltd. oraz Lin­ke­dIn Cor­po­ra­tion i infor­mo­wa­niu za jego pomo­cą o aktyw­no­ści Code­lab, oraz w celu komu­ni­ka­cji za pośred­nic­twem dostęp­nych funk­cjo­nal­no­ści ser­wi­su Face­bo­ok (komen­ta­rze, chat, wia­do­mo­ści). 
Dane oso­bo­we zbie­ra­ne poprzez komu­ni­ka­cję z Użyt­kow­ni­kiem por­ta­lu są prze­twa­rza­ne tyl­ko na potrze­by udzie­le­nia odpo­wie­dzi, jeśli ist­nie­je taka koniecz­ność. 
Dane oso­bo­we, któ­re posia­da­my w wia­do­mo­ściach pry­wat­nych, są prze­cho­wy­wa­ne do cza­su wnie­sie­nia przez Użyt­kow­ni­ka por­ta­lu sprze­ci­wu na dal­sze prze­twa­rza­nie takich danych. W przy­pad­ku infor­ma­cji, któ­re posia­da­my w ramach udo­stęp­nio­nych przez Pań­stwa komen­ta­rzy, są one dostęp­ne na naszym por­ta­lu do cza­su usu­nię­cia ich przez auto­ra lub, w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, przez Admi­ni­stra­to­ra, np. w przy­pad­ku zamiesz­cza­nia na por­ta­lu komen­ta­rzy nawo­łu­ją­cych do prze­mo­cy, pro­pa­gu­ją­cych nie­na­wiść, czy też będą­cych spa­mem lub for­mą reko­men­da­cji usług inne­go podmiotu. 

Prze­ka­zy­wa­nie danych oso­bo­wych do innych pod­mio­tów 
Odbior­ca­mi Two­ich danych oso­bo­wych mogą być upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy Admi­ni­stra­to­ra, zewnętrz­ni dostaw­cy usług, np. pod­mio­ty świad­czą­ce usłu­gi IT, mar­ke­tin­go­we, hostin­go­daw­cy, dostaw­cy usług płat­no­ści inter­ne­to­wej, prze­woź­ni­cy, ubez­pie­czy­cie­le, pod­wy­ko­naw­cy, pod­mio­ty zarzą­dza­ją­ce por­ta­lem spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok (Face­bo­ok Ire­land Ltd. oraz Meta Plat­forms Inc.) oraz por­ta­lem Lin­ke­dIn (Lin­ke­dIn Cor­po­ra­tion) i inne pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce dane w imie­niu Admi­ni­stra­to­ra na pod­sta­wie umo­wy powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, a tak­że księ­go­wi, praw­ni­cy, orga­ny admi­ni­stra­cji, służ­by pań­stwo­we i sądy. 

Prze­ka­zy­wa­nie danych do państw trze­cich (poza Euro­pej­ski Obszar Gospo­dar­czy) 
Pań­stwa dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne do państw trze­cich, takich jak USA, w związ­ku z korzy­sta­niem przez Admi­ni­stra­to­ra z usług pod­mio­tów mają­cych sie­dzi­bę poza Euro­pej­skim Obsza­rem Gospo­dar­czym (Google Inc., Face­bo­ok Ire­land Ltd., Meta Plat­forms Inc., Lin­ke­dIn Cor­po­ra­tion), w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­wo­ści, sku­tecz­no­ści i efek­tyw­no­ści świad­czo­nych usług. W takim przy­pad­ku Admi­ni­stra­tor, zgod­nie z wymo­ga­mi RODO, wdra­ża środ­ki bez­pie­czeń­stwa mają­ce na celu zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go prze­twa­rza­nia i odpo­wied­niej ochro­ny Pań­stwa danych osobowych. 

Google Suite 
Wię­cej infor­ma­cji na temat prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez ten pod­miot moż­na zna­leźć pod adre­sem: https://support.google.com/a/answer/60762?hl=pl

Face­bo­ok 
Wię­cej infor­ma­cji na temat prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez ten pod­miot moż­na zna­leźć pod adre­sem: https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr/ oraz https://www.facebook.com/about/privacy oraz https://pl-pl.facebook.com/legal/terms 

Insta­gram 
Wię­cej infor­ma­cji na temat prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez ten pod­miot moż­na zna­leźć pod adre­sem: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

Hub­Spot 

Wię­cej infor­ma­cji na temat prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez ten pod­miot moż­na zna­leźć pod adresem: 

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

LeadIn­fo 

Wię­cej infor­ma­cji na temat prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez ten pod­miot moż­na zna­leźć pod adresem: 

https://www.leadinfo.com/en/privacy/.

Google Ana­ly­tics 
Niniej­sza Witry­na korzy­sta z Google Ana­ly­tics, usłu­gi ana­li­zy oglą­dal­no­ści stron inter­ne­to­wych udo­stęp­nia­nej przez Google Inc. Infor­ma­cje gene­ro­wa­ne przez pli­ki cookies na temat korzy­sta­nia przez Użyt­kow­ni­ka z Witry­ny (w tym jego adres IP) będą prze­ka­zy­wa­ne Google Inc. i prze­cho­wy­wa­ne przez nią na ser­we­rach w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. 
Google Inc. będzie wyko­rzy­sty­wać te infor­ma­cje w celu oce­ny korzy­sta­nia z witry­ny przez Użyt­kow­ni­ka, two­rze­nia rapor­tów doty­czą­cych ruchu na stro­nach dla ope­ra­to­rów Witry­ny oraz świad­cze­nia innych usług zwią­za­nych z ruchem na Witry­nie i korzy­sta­niem z Inter­ne­tu. Google Inc. może rów­nież prze­ka­zy­wać te infor­ma­cje oso­bom trze­cim, jeże­li jest to wyma­ga­ne przez pra­wo lub jeże­li oso­by trze­cie prze­twa­rza­ją te infor­ma­cje w imie­niu Google Inc. 
Google Inc. nie będzie łączyć adre­su IP Użyt­kow­ni­ka z żad­ny­mi inny­mi dany­mi prze­cho­wy­wa­ny­mi przez Google Inc. Użyt­kow­nik może zre­zy­gno­wać z pli­ków cookies, wybie­ra­jąc odpo­wied­nie usta­wie­nia w swo­jej prze­glą­dar­ce, jed­nak nale­ży pamię­tać, że w takim przy­pad­ku korzy­sta­nie z wszyst­kich funk­cji witry­ny może oka­zać się nie­moż­li­we. Korzy­sta­jąc z tej stro­ny inter­ne­to­wej, Użyt­kow­nik wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych przez Google Inc. w spo­sób i w celach okre­ślo­nych powyżej. 

Hub­Spot 

Wpro­wa­dze­nie 

Nasza Witry­na wyko­rzy­stu­je Hub­Spot do róż­nych celów mar­ke­tin­go­wych i ana­li­tycz­nych. Hub­Spot poma­ga nam popra­wić kom­fort korzy­sta­nia z naszej Witry­ny i lepiej zro­zu­mieć naszych odbior­ców. Niniej­sza sek­cja naszej poli­ty­ki pry­wat­no­ści wyja­śnia, w jaki spo­sób korzy­sta­my z Hub­Spot, jakie dane gro­ma­dzi­my i w jaki spo­sób są one wykorzystywane. 

Pli­ki cookies i pik­se­le śle­dzą­ce 

Uży­wa­my pik­se­la śle­dzą­ce­go Hub­Spot i pli­ków cookies do zbie­ra­nia danych o inte­rak­cjach użyt­kow­ni­ka z naszą Witry­ną. Plik cookies to nie­wiel­ki frag­ment danych, któ­ry nasza Witry­na pro­si prze­glą­dar­kę o zapi­sa­nie na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka. Pik­sel śle­dzą­cy to prze­zro­czy­sty plik gra­ficz­ny słu­żą­cy do moni­to­ro­wa­nia podró­ży użyt­kow­ni­ka po jed­nej witry­nie lub zbio­rze witryn. 

Tech­no­lo­gie te umoż­li­wia­ją nam 

 • Zro­zu­mie­nie zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ka (np. któ­re stro­ny odwie­dza i jak dłu­go na nich pozostaje). 
 • Popra­wić wydaj­ność witry­ny i kom­fort użytkowania. 
 • Dostar­cza­nie bar­dziej odpo­wied­nich tre­ści i ofert naszym użytkownikom. 

Gro­ma­dzo­ne dane 

Za pośred­nic­twem Hub­Spot może­my gromadzić: 

 • Szcze­gó­ły doty­czą­ce wizyt użyt­kow­ni­ka na naszej Witry­nie i zaso­bów, do któ­rych użyt­kow­nik uzy­sku­je dostęp. 
 • Infor­ma­cje o urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka, w tym, jeśli są dostęp­ne, adres IP, sys­tem ope­ra­cyj­ny i typ przeglądarki. 
 • Inne dane zwią­za­ne z ankie­ta­mi i/lub ofer­ta­mi dla klientów. 

Wyko­rzy­sta­nie danych 

Dane gro­ma­dzo­ne przez Hub­Spot są wyko­rzy­sty­wa­ne do: 

 • Zro­zu­mie­nia i ana­li­zo­wa­nia ruchu na naszej Witry­nie i zacho­wań użytkowników. 
 • Per­so­na­li­za­cji korzy­sta­nia z naszej Witryny. 
 • Ulep­sza­nia naszych pro­duk­tów, usług i dzia­łań marketingowych. 
 • Pro­wa­dze­nia dzia­łań retar­ge­tin­go­wych i reklamowych.
 • Udo­stęp­nia­nie i prze­ka­zy­wa­nie danych.

Hub­Spot jest zaufa­nym part­ne­rem i zapew­nia zgod­ność ochro­ny danych z prze­pi­sa­mi UE. Jed­nak w ramach usług ofe­ro­wa­nych naszym użyt­kow­ni­kom infor­ma­cje, któ­re nam prze­ka­zu­jesz, mogą być prze­ka­zy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne w kra­jach spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go (EOG). Prze­sy­ła­jąc swo­je dane oso­bo­we, użyt­kow­nik wyra­ża zgo­dę na takie prze­ka­zy­wa­nie, prze­cho­wy­wa­nie lub przetwarzanie. 

Wybór i pra­wa użyt­kow­ni­ka 

Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie zre­zy­gno­wać ze śle­dzą­cych pli­ków cookies i pik­se­li śle­dzą­cych Hub­Spot, zmie­nia­jąc usta­wie­nia pli­ków cookie w prze­glą­dar­ce lub korzy­sta­jąc z nasze­go narzę­dzia do zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies. 

LeadIn­fo 

Wpro­wa­dze­nie 

Nasza Witry­na wyko­rzy­stu­je LeadIn­fo do celów mar­ke­tin­go­wych i ana­li­tycz­nych. LeadIn­fo pozwa­la nam popra­wiać wydaj­ność naszej Witry­ny, a tak­że lepiej poznać jej fir­mo­wych odbior­ców i sper­so­na­li­zo­wać tre­ści im dostar­cza­ne. Niniej­sza sek­cja naszej poli­ty­ki pry­wat­no­ści wyja­śnia, w jaki spo­sób korzy­sta­my z LeadIn­fo, jakie dane gro­ma­dzi­my i w jaki spo­sób są one wykorzystywane. 

Pli­ki cookies i śle­dze­nie kon­wer­sji 

Uży­wa­my pli­ków cookies wła­snych i zewnętrz­nych. Pli­ki cookies to małe pli­ki tek­sto­we, któ­re mogą być auto­ma­tycz­nie zapi­sy­wa­ne lub odczy­ty­wa­ne z urzą­dze­nia (takie­go jak kom­pu­ter, tablet lub smart­fon) uży­wa­ne­go do odwie­dza­nia stro­ny inter­ne­to­wej. Korzy­sta­my rów­nież ze śle­dze­nia kon­wer­sji Google Ads, któ­ra jest usłu­gą ana­li­tycz­ną łączą­cą dane z sie­ci rekla­mo­wej z dzia­ła­nia­mi wyko­ny­wa­ny­mi na naszej Witrynie. 

Inne dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we 

W ramach dzia­łań mar­ke­tin­go­wych Leadin­fo może wysy­łać do naszych użyt­kow­ni­ków mar­ke­tin­go­we wia­do­mo­ści e‑mail lub SMS‑y pro­mu­ją­ce podob­ne pro­duk­ty lub usługi. 

Gro­ma­dzo­ne dane 

Za pośred­nic­twem LeadIn­fo może­my gromadzić: 

 • Szcze­gó­ły doty­czą­ce wizyt użyt­kow­ni­ka na naszej Witry­nie i dostę­pu do zaso­bów, do któ­rych użyt­kow­nik uzy­sku­je dostęp. 
 • Infor­ma­cje o urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka, w tym, adres IP, adres MAC, adres URL stro­ny odsy­ła­ją­cej, adres stro­ny inter­ne­to­wej i zacho­wa­nie po kliknięciu. 
 • Dane firm opar­te w więk­szo­ści o publicz­nie dostęp­ne bazy danych, w tym, imio­na i nazwi­ska, dane kon­tak­to­we, sta­no­wi­ska pra­cow­ni­ków i dyrektorów. 

Wyko­rzy­sta­nie danych 

Dane gro­ma­dzo­ne przez LeadIn­fo są wyko­rzy­sty­wa­ne do: 

 • Ziden­ty­fi­ko­wa­nia użyt­kow­ni­ka i posia­da­ne­go przez nie­go konta. 
 • Per­so­na­li­za­cji korzy­sta­nia z naszej Witryny. 
 • Ulep­sza­nia naszych pro­duk­tów, usług i dzia­łań marketingowych. 
 • Pro­wa­dze­nia dzia­łań retar­ge­tin­go­wych i reklamowych. 
 • Udo­stęp­nia­nie i prze­ka­zy­wa­nie danych 

LeadIn­fo jest zaufa­nym part­ne­rem i zapew­nia zgod­ność ochro­ny danych z prze­pi­sa­mi UE. Jed­nak w ramach usług ofe­ro­wa­nych naszym użyt­kow­ni­kom infor­ma­cje, któ­re nam prze­ka­zu­jesz, mogą być prze­ka­zy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne w kra­jach spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go (EOG). Prze­sy­ła­jąc swo­je dane oso­bo­we, użyt­kow­nik wyra­ża zgo­dę na takie prze­ka­zy­wa­nie, prze­cho­wy­wa­nie lub przetwarzanie. 

Wybór i pra­wa użyt­kow­ni­ka 

Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie zre­zy­gno­wać ze śle­dzą­cych pli­ków cookies i śle­dze­nia kon­wer­sji LeadIn­fo, zmie­nia­jąc usta­wie­nia pli­ków cookies w prze­glą­dar­ce lub korzy­sta­jąc z nasze­go narzę­dzia do zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies. 

Opi­sy pli­ków i kon­takt z Code­lab 
Jeśli masz jakie­kol­wiek pyta­nia doty­czą­ce niniej­szej Poli­ty­ki pry­wat­no­ści lub masz oba­wy doty­czą­ce spo­so­bu prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych przez Code­lab, pro­si­my o kon­takt z Code­lab privacy@codelab.eu 
Opis pli­ków cookies, zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych w ramach niniej­szej Witry­ny w celach mar­ke­tin­go­wych i komu­ni­ka­cyj­nych moż­na zna­leźć tutaj
Opis pli­ków cookies, zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych w ramach niniej­szej Witry­ny do celów rekru­ta­cji i HR znaj­du­je się w pli­ku

Zmia­ny w oświad­cze­niu o ochro­nie pry­wat­no­ści 
Code­lab zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny w dowol­nym cza­sie niniej­szej Poli­ty­ki pry­wat­no­ści i zwią­za­ne­go z nim Opi­su pli­ków cookies. Użyt­kow­nik powi­nien co pewien czas spraw­dzać niniej­szą Poli­ty­kę pry­wat­no­ści pod kątem wszel­kich zmian. 

Obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny 

Poniż­sza klau­zu­la infor­ma­cyj­na dedy­ko­wa­na jest oso­bom odwie­dza­ją­cym Witry­nę, pro­fi­le Code­lab sp. z o. o. w mediach spo­łecz­no­ścio­wych na por­ta­lach takich jak: Face­bo­ok, Insta­gram oraz Lin­ke­dIn, a tak­że oso­bom bio­rą­cym udział w pro­ce­sie rekru­ta­cji, z wyko­rzy­sta­niem syte­mu zarzą­dza­nia kan­dy­da­ta­mi, dostar­cza­ne­go przez soft­gar­den eRe­cru­iting GmbH. 

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jest Code­lab sp. z o. o. („Code­lab” / „admi­ni­stra­tor”), z sie­dzi­bą w Szcze­ci­nie, pl. Bra­ma Por­to­wa 1, 70–225 Szcze­cin. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach o ochro­nie danych oso­bo­wych, w tym w roz­po­rzą­dze­niu Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) („RODO”) oraz w pol­skich prze­pi­sach wyda­nych w związ­ku z RODO, w tym usta­wie z dnia 10 maja 2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych, usta­wie z dnia 26 czerw­ca 1974 roku – Kodeks pra­cy („KP”). Admi­ni­stra­tor zacho­wu­je dane oso­bo­we w pouf­no­ści i zabez­pie­cza je przed nie­po­wo­ła­nym dostę­pem osób trze­cich na zasa­dach okre­ślo­nych w wyżej wska­za­nych aktach prawnych. 
 1. Z admi­ni­stra­to­rem moż­na się skon­tak­to­wać za pomo­cą adre­su ema­il: privacy@codelab.eu. 
 1. Inspek­to­rem Ochro­ny Danych, powo­ła­nym przez Code­lab, moż­na się skon­tak­to­wać ema­ilo­wo: privacy@codelab.eu. 
 1. Prze­twa­rza­my Pań­stwa dane oso­bo­we zbie­ra­ne za pośred­nic­twem Witry­ny, obej­mu­ją­ce ogól­ne infor­ma­cje kon­tak­to­we i oso­bo­we, takie jak imię i nazwi­sko, adres, ema­il, tele­fon, orga­ni­za­cja abo­nen­ta, infor­ma­cje o proś­bach osób o kon­takt, infor­ma­cje wyma­ga­ne od kan­dy­da­tów na sta­no­wi­ska pra­cow­ni­cze, wyko­rzy­sty­wa­ne do celów rekru­ta­cyj­nych i kadro­wych (sys­tem zarzą­dza­nia kan­dy­da­ta­mi, któ­re­go dostaw­cą jest spół­ka soft­gar­den eRe­cru­iting GmbH), a tak­że inne infor­ma­cje wyma­ga­ne do zarzą­dza­nia Witry­ną i świad­cze­nia usług w niej zawar­tych. W przy­pad­ku pro­wa­dze­nia ofi­cjal­ne­go pro­fi­lu Code­lab na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok, Lin­ke­dIn oraz Insta­gram, prze­twa­rza­ne dane oso­bo­we obej­mu­ją dane iden­ty­fi­ku­ją­ce pro­fil użyt­kow­ni­ka por­ta­lu (zazwy­czaj zawie­ra­ją­cy imię i nazwi­sko), jego zdję­cie pro­fi­lo­we, treść zamiesz­cza­nych komen­ta­rzy przez użyt­kow­ni­ka portalu. 
 1. Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne na podstawie: 
 • 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na pod­sta­wie wyra­żo­nej przez Pań­stwa zgo­dy udzie­lo­nej wraz z wej­ściem do Witry­ny, a tak­że na pod­sta­wie zgo­dy udzie­lo­nej przez Pań­stwa na osob­nym for­mu­la­rzu (sys­tem zarzą­dza­nia kan­dy­da­ta­mi, któ­re­go dostaw­cą jest spół­ka soft­gar­den eRe­cru­iting GmbH); 
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawie­ra­nia i reali­za­cji umów zawie­ra­nych z użyt­kow­ni­ka­mi Witryny; 
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu pra­wi­dło­wej i peł­nej reali­za­cji usług oraz wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków praw­nych cią­żą­cych na Code­lab, w szcze­gól­no­ści w celu prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su rekru­ta­cyj­ne­go pra­cow­ni­ków na pod­sta­wie art. 221 § 1,2, 4 oraz art. 221a KP; 
 • 6 ust. 1 lit. d RODO, tj. w celach wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Code­lab, tj. w celach ana­li­tycz­nych, sta­ty­stycz­nych oraz w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­ne­go zwią­za­ne­go z Witry­ną, a tak­że w celu egze­kwo­wa­nia praw lub docho­dze­nia rosz­czeń przed wszel­kie­go rodza­ju orga­na­mi państwowymi. 
 1. Celem prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych jest zarzą­dza­nie rela­cja­mi z klien­ta­mi, inwe­sto­ra­mi i media­mi oraz komu­ni­ka­cja, obsłu­ga próśb o kon­takt i sub­skryp­cji kur­sów, dostar­cza­nie infor­ma­cji mar­ke­tin­go­wych, prze­pro­wa­dza­nie rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków, oraz zała­twia­nie innych spraw zwią­za­nych z zarzą­dza­niem Witry­ną i świad­czo­ny­mi w niej usłu­ga­mi oraz ich roz­wo­jem. W przy­pad­ku pro­wa­dze­nia ofi­cjal­ne­go pro­fi­lu Code­lab na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok, Lin­ke­dIn oraz Insta­gram, celem prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków takich por­ta­li jest pro­wa­dze­nie ofi­cjal­ne­go pro­fi­lu Code­lab na tych por­ta­lach, na warun­kach oraz na zasa­dach okre­ślo­nych przez Meta Plat­forms Inc., Face­bo­ok Ire­land ltd. oraz Lin­ke­dIn Cor­po­ra­tion i infor­mo­wa­nie za jego pomo­cą o aktyw­no­ści Code­lab, oraz w celu komu­ni­ka­cji za pośred­nic­twem dostęp­nych funk­cjo­nal­no­ści ser­wi­su Face­bo­ok (komen­ta­rze, chat, wiadomości). 
 1. Odbior­ca­mi Pań­stwa danych oso­bo­wych mogą być upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy Admi­ni­stra­to­ra, zewnętrz­ni dostaw­cy usług, np. pod­mio­ty świad­czą­ce usłu­gi IT, mar­ke­tin­go­we, hostin­go­daw­cy, dostaw­cy usług płat­no­ści inter­ne­to­wej, prze­woź­ni­cy, ubez­pie­czy­cie­le, pod­wy­ko­naw­cy, pod­mio­ty zarzą­dza­ją­ce por­ta­lem spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok (Face­bo­ok Ire­land Ltd. oraz Meta Plat­forms Inc.) oraz por­ta­lem Lin­ke­dIn (Lin­ke­dIn Cor­po­ra­tion) i inne pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce dane w imie­niu Admi­ni­stra­to­ra na pod­sta­wie umo­wy powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, a tak­że księ­go­wi, praw­ni­cy, orga­ny admi­ni­stra­cji, służ­by pań­stwo­we i sądy. 
 1. Dane oso­bo­we zbie­ra­ne poprzez komu­ni­ka­cję z Pań­stwem za pomo­cą ser­wi­su Face­bo­ok (komen­ta­rze, chat, wia­do­mo­ści) są prze­twa­rza­ne tyl­ko na potrze­by udzie­le­nia odpo­wie­dzi, jeśli ist­nie­je taka konieczność. 
 1. Pań­stwa dane oso­bo­we nie będą prze­cho­wy­wa­ne dłu­żej niż jest to praw­nie dozwo­lo­ne i koniecz­ne do reali­za­cji celów prze­twa­rza­nia – w przy­pad­ku pro­ce­su rekru­ta­cji przez okres trzech lat. Co do danych oso­bo­wych, któ­re posia­da­my w wia­do­mo­ściach pry­wat­nych w ser­wi­sie Face­bo­ok, będą one prze­cho­wy­wa­ne do cza­su wnie­sie­nia przez Pań­stwa sprze­ci­wu na dal­sze prze­twa­rza­nie takich danych. W przy­pad­ku infor­ma­cji, któ­re posia­da­my w ramach udo­stęp­nio­nych przez Pań­stwa komen­ta­rzy, są one dostęp­ne na naszym por­ta­lu do cza­su usu­nię­cia ich przez auto­ra lub, w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, przez Admi­ni­stra­to­ra, np. w przy­pad­ku zamiesz­cza­nia na por­ta­lu komen­ta­rzy nawo­łu­ją­cych do prze­mo­cy, pro­pa­gu­ją­cych nie­na­wiść, czy też będą­cych spa­mem lub for­mą reko­men­da­cji usług inne­go podmiotu. 
 1. Pań­stwa dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne do państw trze­cich, takich jak USA, w związ­ku z korzy­sta­niem przez Admi­ni­stra­to­ra z usług pod­mio­tów mają­cych sie­dzi­bę poza Euro­pej­skim Obsza­rem Gospo­dar­czym (Google Inc., Face­bo­ok Ire­land Ltd., Meta Plat­forms Inc., Lin­ke­dIn Cor­po­ra­tion), w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­wo­ści, sku­tecz­no­ści i efek­tyw­no­ści świad­czo­nych usług. W takim przy­pad­ku Admi­ni­stra­tor, zgod­nie z wymo­ga­mi RODO, wdra­ża środ­ki bez­pie­czeń­stwa mają­ce na celu zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go prze­twa­rza­nia i odpo­wied­niej ochro­ny Pań­stwa danych oso­bo­wych. Wię­cej infor­ma­cji w tym zakre­sie moż­na uzy­skać w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści https://codelab.eu/pl/polityka-prywatnosci oraz w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści soft­gar­den fron­tends https://app.softgarden.io/just-hire/data-privacy 
 1. Przy­słu­gu­ją­cy­mi Pań­stwu pra­wa­mi są: 
 • pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, w tym uzy­ska­nia kopii zapasowych; 
 • pra­wo do spro­sto­wa­nia danych osobowych; 
 • pra­wo usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych; 
 • pra­wo do prze­no­sze­nia Pań­stwa danych; 
 • pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem. 
 1. Ponad­to, mogą Pań­stwo wnieść skar­gę do orga­nu nad­zor­cze­go, któ­rym jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, jeśli uzna­ją Pań­stwo, iż prze­twa­rza­nie przez admi­ni­stra­to­ra Pań­stwa danych oso­bo­wych, naru­sza prze­pi­sy dot. ochro­ny danych osobowych. 
 1. Pań­stwa dane oso­bo­we nie pod­le­ga­ją profilowaniu. 
 1. Poda­nie danych ma cha­rak­ter dobro­wol­ny, jed­nak kon­se­kwen­cją nie­poda­nia danych będzie brak moż­li­wo­ści udzia­łu w pro­ce­sie rekru­ta­cji oraz brak moż­li­wo­ści prze­glą­da­nia ofi­cjal­ne­go pro­fi­lu Code­lab na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok, Lin­ke­dIn oraz Insta­gram lub pozo­sta­wia­nia komen­ta­rzy (ser­wis Facebook).