CODE­LAB SAYS HI!

CODELAB TO SOFTWARE HOUSE DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Od bli­sko 20 lat two­rzy­my i roz­wi­ja­my zaawan­so­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie dla wyma­ga­ją­cych branż. Nie ma mięk­kiej gry — auto­mo­ti­ve, prze­mysł, tele­ko­my czy sek­tor finan­so­wy — współ­pra­cu­je­my z tymi, któ­rzy wyma­ga­ją naj­wię­cej, dostar­cza­my szyb­ko i zwin­nie, gra­my w naj­moc­niej­szej lidze. Zwin­ne prak­ty­ki zde­rza­my z wyma­ga­nia­mi mię­dzy­na­ro­do­wych firm. Lubi­my ze sobą pra­co­wać. Razem – po pro­stu dowozimy.

WE KNOW,WE CARE,WE DO.

Pozwól nam się przedstawić …

WIEMY
ŻE ...

Poznaj nas full

“ It is always a great thing to see that our expertise helps our customers develop and thrive. Our consultants did their best and used their knowledge to implement the best quality practices and technical knowledge for the benefit of the project.”

Anna Orecka

Quality Consultant

Codelab

2

R&D Sites

20

Years Expe­rien­ce

200

Engineers

50+

Acti­ve Projects

10+

Mil­lion cars Worldwide

W 2 cen­trach kom­pe­ten­cji w Szcze­ci­nie I Wro­cła­wiu bli­sko 250 oso­bo­wy zespół roz­wi­ja­ją tech­no­lo­gie w wie­lu obsza­rach dzie­dzi­nie elek­tro­nicz­nych jed­no­stek ste­ru­ją­cych, inter­fej­sów czło­wiek-maszy­na (dotyk, język, gesty), urzą­dzeń komu­ni­ka­cyj­nych, aktyw­ne­go bez­pie­czeń­stwa, nie­za­leż­nych plat­form, sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa czy sys­te­mów infor­ma­cyj­nych i roz­ryw­ko­wych. Przyj­mu­je­my odpo­wie­dzial­ność za kom­plet­ne roz­wią­za­nie dla klien­ta koń­co­we­go, od pro­jek­tu kon­cep­cyj­ne­go po testy, wery­fi­ka­cję i inte­gra­cję sys­te­mu. Wdra­ża­my też wła­sne pro­duk­ty i apli­ka­cje wspie­ra­ją­ce biz­nes nas i naszych Klientów.