logo-header
Question mark

dlaczego
codelab?

Szybkie, solidne wyniki

Koncentrujemy się na efektywnym zarządzaniu projektami, co skutkuje szybkim podejmowaniem decyzji, rzetelnymi harmonogramami i szybkim dostarczeniem wyników lub prototypów. Mówimy językiem naszych klientów i spełniamy nasze obietnice wykorzystując rozległe doświadczenie.

Jakość i solidność

Działamy głównie w branżach o bardzo wysokich standardach bezpieczeństwa (np. motoryzacja, awionika). Cała nasza organizacja wraz z poszczególnymi jej procesami jest dostosowana, aby osiągnąć wysokiej jakości wyniki i niezawodność naszego oprogramowania.

Uczciwe ceny

Dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania po konkurencyjnych cenach, wymaga: po pierwsze, ograniczenia strat czasu z powodu nieefektywnego zarządzania projektami. Po drugie, dostępu do zasobów nearshore. Po trzecie, efektywnego wykorzystania frameworków opartego na budowanej przez lata fachowej wiedzy. Wszystko to zapewni Ci Codelab!

Mouse

Specjalności

Aplikacje chmurowe i webowe

Build with & upon Amazon Web Services • Azure • Telekom Cloud • Cloud App Development • IoT Cloud Solutions • Cloud Integration • Scalability • Microservices Architecture • Software as a Service • Security

Aplikacje mobilne

Native iOS • Native Android • Mobile • Tablet • Cloud Integration • App and Play Store Integration • Security • Geospatial Services • Camera & Other Sensors • Online Mode vs Offline Mode

Sztuczna inteligencja i ML

Data Strategy • Algorithm selection • Natural Language Processing • Neural Networks & Deep Learning • Watson • Cognitive Services Azure • Tensorflow

Internet of Things

IoT Apps and Software / Data Warehousing and Analytics / Connectivity / Handling of Offline Mode / Cloud Integration / API / Security

Embedded Product
Engineering

RTOS / Autosar / Linux / Firmware / Code Optimization Services / ADAS

Embedded Low Level Software

BSP / Hardware Drivers / Driver Optimization Services / Video Data Analysis / Machine Learning / Optimization of CPU Usage / Autonomous Driving

Human Machine Interface

HMI / Connectivity Technologies / Bluetooth / RFID / Infotainment / Instrument Cluster & Digital Cockpit

Quality Assurance & Quality Control

Automotive SPICE L3 (requirements of ISO/IEC 15504 and ISO/IEC 33002) / ISO 26262 Functional Safety incl. ASIL D requirements / ISO 9001, 27001 / TISAX / HIL / SIL / PIL / Air Bags Test Automation

Inżynieria testów

Test as a Services / QA Consulting/ Functional Testing / Non-functional testing / Security Testing / Performance Testing / Software Testing / Mobile App Testing / IoT Testing / Test Management / AUTOSAR / ISO 26262/ A-SPICE / A-SIL / ENG 6

map

Codelab w skrócie

Siedziba główna, Dział Badań i Rozwoju

Szczecin, Poland

Dział Badań i Rozwoju

Wrocław, Poland

Konsultacje

Berlin, Germany

Partner

Virginia, United States

Partner

India Bangalore, India

2

Biura R&D

20

Lat doświadczenia

250+

Inżynierów

500+

Projekty komercyjne

10+

Milionów aut na świecie

chair

KLIENCI
& PARTNERZY

Z dumą współpracujemy z:

logo-infinit-cx@3x
logo-continental@3x
logo-immobilien@3x
logo-becker@3x
logo-umlaut@3x
logo-smaser@3x
ALSO_Logo_RGB
Wolffkran Logo
biocrates logo
Avnet_silica_4c_SVG
Retuner_Industry5.0byDesign_CMYKcolor_SVG
T_logo_rgb_p
quote

Co nasi klienci mówią o nas?

Klient

“Popro­si­li­śmy o wspar­cie w zakre­sie ASPI­CE i otrzy­ma­li­śmy je zgod­nie z usta­le­nia­mi. Przed­sta­wio­no doświad­cze­nia z poprzed­nich pro­jek­tów. Dobrą rze­czą było to, że kon­sul­tant szu­kał sła­bych punk­tów w naszym pro­ce­sie i pró­bo­wał roz­wią­zać te pro­ble­my z naszym zespo­łem. Zawsze na czas dostęp­ny na spo­tka­niach, szyb­ko dostęp­ny w przy­pad­ku pytań, koniecz­ne­go wspar­cia i dys­ku­sji, mówią­cy w języ­ku pol­skim, angiel­skim i nie­miec­kim, co uła­twi­ło komunikację.”

Klient

Global automotive supplier

Klient

Wasz zespół był dobry, a stał się świet­ny. Wiem, że nie zawsze stwa­rza­li­śmy Wam naj­lep­sze moż­li­wo­ści pra­cy, ale nigdy nie narze­ka­li­ście, lecz wyko­ny­wa­li­ście pra­cę z naj­wyż­szym pro­fe­sjo­na­li­zmem. Współ­pra­cu­je­cie z naj­lep­szy­mi klu­ba­mi pił­kar­ski­mi, któ­ry­mi może­cie się poszczy­cić. Jeste­ście bar­dzo uta­len­to­wa­nym zespo­łem. Gorą­co pole­cam Code­lab innym dostaw­com sys­te­mów dla dru­żyn spor­to­wych.

Klient

Global Sports Company, Supplier

Sponsor to the Champions League Clubs & National Football Teams

Klient

“Inży­nie­ro­wie ds. jako­ści opro­gra­mo­wa­nia z Code­lab mają pozy­tyw­ne podej­ście do pro­jek­tu i reagu­ją na potrze­by z nim zwią­za­ne. Komu­ni­ka­cja i współ­pra­ca z nami prze­bie­ga regu­lar­nie i rze­tel­nie, kon­sul­tan­ci dzia­ła­ją pro­fe­sjo­nal­nie.”

Klient

1st tier leading Automotive Systems provider

laptop

Stos technologii

 • androidwysrodkowane
 • armwysrodkowane
 • awswysrodkowane
 • c#wysrodkowane
 • c++wysrodkowane
 • css3wysrodkowane
 • cwysrodkowane
 • gitwysrodkowane
 • green hillswysrodkowane
 • html5wysrodkowane
 • IOSwysrodkowane
 • javawysrodkowane
 • jswysrodkowane
 • linuxwysrodkowane
 • perlwysrodkowane
 • qtwysrodkowane
 • robot frameworkwysrodkowane
 • Rwysrodkowane
 • windows
 • spring v2wysrodkowane

Featured Projects

Sys­tem szko­le­nia piłkarzy

System śledzenia wyników użytkownika (sportowca) podczas treningu, w tym tętna, prędkości, przyspieszenia, pozycji i wiele innych. Prezentujemy dane w czasie rzeczywistym na urządzeniach iOS oraz analizę danych potreningowych w aplikacji internetowej.

Sys­tem szko­le­nia piłkarzy

Por­tal nie­ru­cho­mo­ści Immoscout24

Portal nieruchomości Immoscout24

Długotrwała współpraca zaowocowała opracowaniem kilku produktów zintegrowanych z portalem.

Por­tal nie­ru­cho­mo­ści Immoscout24

Apli­ka­cja do obsłu­gi zdalnej

Rozwiązanie zdalnej pomocy i konserwacji dla klientów branżowych.
Apli­ka­cja do obsłu­gi zdalnej
Jesteśmy na