Go to main section Go to footer

Rozwiąz­anie zdal­nej pomocy i kon­ser­wacji dla kli­entów branżow­ych, które ma na celu radykal­ne obn­iżenie kosztów podróży tech­ników ser­wisow­ych poprzez łączenie wewnętrz­nych eksper­tów z oper­at­orami zlokalizow­anymi za gran­icą za pośred­nict­wem komunikacji audio i wideo P2P, rzeczy­wis­tości roz­szerzonej i zaawansow­ane­go zar­ządz­ania wiedzą.

Kluczowa funkcjonalność aplikacji

Inter­netowa plat­forma opro­gramow­ania koor­dynuje współ­pracę tech­nika z siedz­iby głównej i lokal­ne­go oper­at­ora maszyny.

Obaj mogą komunikować się za pośred­nict­wem połączeń audio i wideo – włącznie z funk­cją nagry­wania. Oku­lary rzeczy­wis­tości roz­szerzonej HMT1 są uży­wane do gro­madzenia i dostar­czania inform­acji, dostępu do dok­u­mentacji i zar­ządz­ania wiedzą. Aplikacje kli­enck­ie są dostępne dla kom­puter­ów z syste­mem Android, iOS i kom­puter­ów stac­jon­ar­nych (opar­tych na przeglądarce).

Rozwiąz­anie obe­jmuje dedykow­ane zar­ządz­anie użytkownikami, integ­rację z zewnętrznymi aplikac­jami do zar­ządz­ania dostępem, a także ustanawianie sesji ad hoc za pośred­nict­wem zaproszeń lub dostar­czo­nych kodów QR.

Zarys projektu

  • Komunikacja w cza­sie rzeczy­wistym (P2P/P2M)
  • Wizu­al­iz­a­cja za pomocą oku­larów AR
  • Plat­forma opro­gramow­ania oparta na sieci WWW
  • Dostęp do usług i danych
  • Wyszukiwanie i zar­ządz­anie wiedzą
  • Anal­iza danych i prognozy
  • Solidne opakow­anie
Find us at