Przejdź do głównej sekcji Idź do stopki

Roz­wią­za­nie zdal­nej pomo­cy i kon­ser­wa­cji dla klien­tów bran­żo­wych, któ­re ma na celu rady­kal­ne obni­że­nie kosz­tów podró­ży tech­ni­ków ser­wi­so­wych poprzez łącze­nie wewnętrz­nych eks­per­tów z ope­ra­to­ra­mi zlo­ka­li­zo­wa­ny­mi za gra­ni­cą za pośred­nic­twem komu­ni­ka­cji audio i wideo P2P, rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej i zaawan­so­wa­ne­go zarzą­dza­nia wiedzą.

Kluczowa funkcjonalność aplikacji

Inter­ne­to­wa plat­for­ma opro­gra­mo­wa­nia koor­dy­nu­je współ­pra­cę tech­ni­ka z sie­dzi­by głów­nej i lokal­ne­go ope­ra­to­ra maszyny.

Obaj mogą komu­ni­ko­wać się za pośred­nic­twem połą­czeń audio i wideo – włącz­nie z funk­cją nagry­wa­nia. Oku­la­ry rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej HMT1 są uży­wa­ne do gro­ma­dze­nia i dostar­cza­nia infor­ma­cji, dostę­pu do doku­men­ta­cji i zarzą­dza­nia wie­dzą. Apli­ka­cje klienc­kie są dostęp­ne dla kom­pu­te­rów z sys­te­mem Andro­id, iOS i kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych (opar­tych na przeglądarce).

Roz­wią­za­nie obej­mu­je dedy­ko­wa­ne zarzą­dza­nie użyt­kow­ni­ka­mi, inte­gra­cję z zewnętrz­ny­mi apli­ka­cja­mi do zarzą­dza­nia dostę­pem, a tak­że usta­na­wia­nie sesji ad hoc za pośred­nic­twem zapro­szeń lub dostar­czo­nych kodów QR.

Zarys projektu

  • Komu­ni­ka­cja w cza­sie rze­czy­wi­stym (P2P/P2M)
  • Wizu­ali­za­cja za pomo­cą oku­la­rów AR
  • Plat­for­ma opro­gra­mo­wa­nia opar­ta na sie­ci WWW
  • Dostęp do usług i danych
  • Wyszu­ki­wa­nie i zarzą­dza­nie wiedzą
  • Ana­li­za danych i prognozy
  • Solid­ne opakowanie
Jesteśmy na