Go to main section Go to footer

Portal nieruchomości Immoscout24

Długo­trwała współ­praca zao­wo­cow­ała opra­cow­aniem kilku produk­tów zin­tegrow­a­nych z portalem.

W ciągu około 8 lat współ­pracy rozwijaliśmy się razem z kli­en­tem pod wzglę­dem zwin­nego pro­gramow­ania, wiedzy tech­no­lo­gicznej i naszych możli­wości nearshoringowych.

Rozwiązane kluczowe problemy

  • Kilka aplikacji wspi­era­ją­cych dzi­ałal­ność związ­aną z nierucho­moś­ciami, np. sprzedaż ener­gii, organ­iz­a­cja prze­prowadzek itp.
  • Branchen­buch – kata­log sprzedaw­ców, w którym sprzedaw­cy nierucho­mości komer­cyj­nych mogliby pro­mować swo­ją firmę, prezentować nierucho­mości do wyna­ję­cia i uzyskiwać oceny od kli­entów. Wreszcie migracja do infrastruk­tury AWS
  • Con­tact man­ager – plat­forma komunikacyjna umożli­wiająca komunikację między wyna­jmującym a najem­cą lub kupującym. Plat­forma uproś­ciła i zauto­matyzowała komunikację

Zarys projektu

  • Ideal­ne part­nerst­wo i integ­racja w organ­iz­a­cji klienta
  • 8 lat współ­pracy ze śred­nio 3 zespołami scru­mow­ymi (18 osób)
  • Dostosow­anie pro­cesów i tech­no­lo­gii do zmi­eniającej się zwin­nej kul­tury i stosu plat­formy klienta 
  • Udzi­ał w trans­form­acji oprogramowania
  • Migracja aplikacji do AWS 
Portal nierucho­mości Immoscout24

Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę w 2008 r., Immoscout24 zaczynał transformację organizacyjną korzystając z metodologii agile, a kilka lat później przeprowadzał migrację technologiczną z pojedynczej aplikacji wdrożonej i przechowywanej w centrum danych do zestawu zdecentralizowanych aplikacji. Jesteśmy dumni, że przez 8 lat mogliśmy wspierać naszego klienta i przyczyniać się do jego rozwoju finansowego i technologicznego.

Seweryn Makuch

Project Manager / Scrum Master

Find us at