Go to main section Go to footer

Kli­ent

Kli­ent

Wasz zespół był dobry, a stał się świet­ny. Wiem, że nie zawsze stwar­z­a­liśmy Wam najlepsze możli­wości pracy, ale nig­dy nie nar­zekaliście, lecz wykony­waliście pracę z najwyższym pro­fes­jon­al­izmem. Współ­prac­ujecie z najlepszymi klubami piłkarskimi, którymi możecie się poszczy­cić. Jesteście bardzo utal­entow­anym zespołem. Gorąco pole­cam Codelab innym dostaw­com sys­temów dla drużyn spor­tow­ych.

Find us at