Mate­usz, Dariusz i Krzysz­tof – przede wszyst­kim gra­tu­la­cje i duża piąt­ka – cie­szy­my się, że jeste­ście z nami na pokła­dzie. Minę­ło już chwi­lę od Wasze­go przej­ścia z pro­gra­mu prak­tyk do pro­jek­tów. Chciał­bym jed­nak zapro­sić Was na podzie­le­nie się swo­imi wrażeniami.


Może na począ­tek opo­wiedz­cie — jakie były Wasze ocze­ki­wa­nia wobec prak­tyk w Code­lab? Czy było coś Co Was zaskoczyło?

Mate­usz Deni­siuk: Moje głów­ne ocze­ki­wa­nia, tj. moż­li­wość roz­wo­ju w świet­nym zespo­le zosta­ły cał­ko­wi­cie speł­nio­ne. Pozy­tyw­nie zasko­czył mnie nato­miast fakt, że odby­wa­ło się to w kon­tek­ście rze­czy­wi­ste­go pro­jek­tu komer­cyj­ne­go. Bar­dzo się cie­szę, że dosta­łem szan­sę nauki oraz wyka­za­nia się na „żywym orga­ni­zmie” 😉
Dariusz Niem­czyc­ki: Ocze­ki­wa­łem solid­nej daw­ki wie­dzy tech­nicz­nej, nie zawio­dłem się, już od pierw­szych dni pra­co­wa­łem z pro­jek­tem (bri­ght­Ma­trix), któ­ry jest wyko­rzy­sty­wa­ny na co dzień przez pra­cow­ni­ków Code­lab. Byłem zasko­czo­ny, iż moje zda­nie liczy­ło się w kwe­stii roz­wo­ju pro­jek­tu, dzię­ki temu mia­łem oka­zję brać czyn­ny udział nie tyl­ko w tech­nicz­nym powsta­wa­niu apli­ka­cji, ale tak­że w dys­ku­sjach pro­wa­dzą­cych do wyzna­cza­nia dro­gi roz­wo­ju pro­jek­tu w przy­szło­ści.
Krzysz­tof Kali­now­ski: Zasko­czy­ło mnie na plus podej­ście osób z fir­my. Prak­ty­ki nie pole­ga­ły na przy­sło­wio­wym „parze­niu kawy”, tyl­ko byli­śmy trak­to­wa­ni jak „nor­mal­ni” pro­gra­mi­ści i dosta­wa­li­śmy zada­nia do pro­jek­tu z praw­dzi­we­go zdarzenia.

Takie wej­ście w komer­cyj­ny pro­jekt zapew­ne rodzi pew­ne oba­wy. Co było Waszym naj­więk­szym wyzwa­niem tech­nicz­nym lub orga­ni­za­cyj­nym pod­czas tego programu?

Mate­usz: Praw­do­po­dob­nie było to począt­ko­we wpro­wa­dze­nie do pro­jek­tu. Wej­ście w nowy code base i ana­li­za jak pokry­wa się on ze skom­pli­ko­wa­ną logi­ką biz­ne­so­wą wyma­ga­ły szyb­kie­go przy­ję­cia spo­rej daw­ki wie­dzy teo­re­tycz­nej.
Dariusz: Roz­wój funk­cjo­nal­no­ści logo­wa­nia przy uży­ciu Ope­nID. To zada­nie wyma­ga­ło ode mnie nie tyl­ko nauki nowych roz­wią­zań tech­nicz­nych, lecz tak­że zapo­zna­nie się z aktu­al­nym pro­ce­sem logo­wa­nia. Mia­łem oka­zję poznać zda­nie, a tak­że doświad­cze­nia bar­dziej doświad­czo­nych kole­gów z zespo­łu – uwa­żam, że to choć nie pro­ste zada­nie bar­dzo posze­rzy­ło moje hory­zon­ty zwią­za­ne z tech­no­lo­gią.
Krzysz­tof: Myślę, że naj­więk­szym wyzwa­niem było samo wdro­że­nie do pro­jek­tu. Pierw­szy raz mia­łem moż­li­wość pra­cy nad tak roz­bu­do­wa­nym pro­jek­tem i chwi­lę zaję­ło zanim zaczą­łem się w nim orientować.

Jak widać pora­dzi­li­ście sobie z tymi wyzwa­nia­mi dosko­na­le, sko­ro dziś zasi­la­cie sze­re­gi Code­lab. Co będzie­cie naj­mi­lej wspo­mi­nać z tego cza­su? Cze­go się nauczyliście?

Mate­usz: Zde­cy­do­wa­nie naj­mi­lej wspo­mi­nał będę nasz zespół i jak dobrze ukła­da­ła nam się współ­pra­ca. Od chło­pa­ków nauczy­łem się dużo zarów­no o pro­ce­sie wytwa­rza­nia softwa­re od kuch­ni, jak i w zakre­sie czy­sto tech­nicz­nym (nowe dla mnie tech­no­lo­gie i pogłę­bie­nie zna­jo­mo­ści tych, któ­re już zna­łem) oraz dobrych prak­tyk.
Dariusz: Bar­dzo cie­szy mnie, że mia­łem oka­zję poznać świet­nych ludzi. Pomoc, dobre sło­wo oraz rów­ne trak­to­wa­nie, bar­dzo przy­da­ły się w cza­sie wdro­że­nia w struk­tu­ry nowej fir­my a tak­że pro­jek­tu – szyb­ko poczu­łem się jak czło­nek zało­gi. Abs­tra­hu­jąc od wie­dzy tech­nicz­nej, nauczy­łem się tego że war­to pytać, nawet w przy­pad­ku pytań z kate­go­rii tych bła­hych.
Krzysz­tof: Na pew­no będę miło wspo­mi­nał nasze spo­tka­nia z chło­pa­ka­mi z pro­jek­tu. Są oni zarów­no świet­ny­mi pro­gra­mi­sta­mi, od któ­rych moż­na bar­dzo dużo się nauczyć, jak i super oso­ba­mi, z któ­ry­mi moż­na faj­nie poga­dać na róż­ne tematy.

Zakła­da­jąc, że pozna­li­ście już Code­lab — komu pole­ci­cie prak­ty­ki w Code­lab, oso­bie z jaki­mi zain­te­re­so­wa­nia­mi / kie­run­ka­mi zawo­do­wy­mi w planach?

Mate­usz: Bio­rąc pod uwa­gę swój przy­kład, szcze­gól­nie pole­cił­bym prak­ty­ki każ­dej oso­bie wią­żą­cej swo­ją przy­szłość z zawo­dem softwa­re engi­ne­era. Roz­sze­rzył­bym to rów­nież, być może nie­co ogól­ni­ko­wo, do osób zain­te­re­so­wa­nych IT. Code­lab jest wyśmie­ni­tym part­ne­rem w sta­wia­niu pierw­szych kro­ków zawo­do­wych w tej bran­ży 😊
Krzysz­tof: Myślę, że pole­cił­bym prak­ty­ki oso­bom, któ­re już mają tro­chę wie­dzy na temat pro­gra­mo­wa­nia i wią­żą z tym swo­ją przy­szłość. Fir­ma zapew­nia róż­ne ścież­ki roz­wo­jo­we, więc myślę, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie.
Dariusz: Code­lab pole­cił­bym oso­bom przede wszyst­kim otwar­tym, myślę że z racji mno­go­ści pro­jek­tów oraz moż­li­wo­ści, każ­dy znaj­dzie coś dla siebie.

Na koniec – jaką radę macie dla kan­dy­da­tów, któ­rzy roz­wa­ża­ją prak­ty­ki w softwa­re­ho­use, a może kon­kret­nie w Codelab?

Mate­usz: Takie prak­ty­ki są świet­nym spo­so­bem na zdo­by­cie pierw­sze­go doświad­cze­nia. W związ­ku z tym nie­zde­cy­do­wa­nym pole­cam sko­rzy­stać z takiej moż­li­wo­ści. Dodat­ko­wo już na czas prak­tyk war­to mieć otwar­tą gło­wę na nowe narzę­dzia, podej­ścia, tech­no­lo­gie, etc. a nie trzy­ma­nie się tyl­ko tego co zna­my i lubi­my. Nawet jeśli nie zawsze będą to rze­czy, któ­re nam się spodo­ba­ją w 100% i przy któ­rych zosta­nie­my, to spo­ro war­to­ści moż­na wynieść z posze­rze­nia per­spek­ty­wy.
Krzysz­tof: Myślę, że war­to jest mieć jakiś więk­szy, cie­ka­wy pro­jekt, aby było o czym roz­ma­wiać na ewen­tu­al­nej roz­mo­wie. Dodat­ko­wo war­to być na bie­żą­co z jaki­miś nowin­ka­mi doty­czą­cy­mi tech­no­lo­gii, któ­rych uży­wasz.
Dariusz: Nie zasta­na­wiać się i apli­ko­wać 😊 Świet­ne doświad­cze­nie, w bar­dzo krót­kim cza­sie moż­na roz­wi­nąć swo­je umie­jęt­no­ści z róż­nych dzie­dzin.
Myślę, że nie moż­na rów­nież bać się nowych wyzwań, z pomo­cą eki­py w Code­lab, naj­trud­niej­szy task oka­zu­je się nie taki strasz­ny jak go malują 😀


Dzię­ki wiel­kie, to chy­ba naj­lep­sza per­spek­ty­wa dla Waszych następ­ców. Pozo­sta­je życzyć Wam dobre­go cza­su w Code­lab i wie­lu nowych, war­to­ścio­wych doświad­czeń, a Was dro­dzy czy­tel­ni­cy zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą let­nich praktyk.

Zapra­sza­my Was tak­że na tar­gi pra­cy, gdzie będzie oka­zja do bez­po­śred­niej roz­mo­wy z oso­ba­mi tech­nicz­ny­mi, przy­szły­mi opie­ku­na­mi prak­tyk i rekru­ter­ka­mi – opo­wie­my cze­go możesz spo­dzie­wać się pod­czas rekru­ta­cji, jak wyglą­da prze­bieg prak­tyk i pro­jek­ty w Codelab.

Znaj­dzie­cie nas:

Wro­cław, Aka­de­mic­kie Tar­gi Pracy

15 mar­ca

PWr budy­nek C‑13, sto­isko 3A

Szcze­cin, r@bbIT

19 kwiet­nia

Wydział Infor­ma­ty­ki ZUT, Żoł­nier­ska 52, Szczecin

Śledź­cie nasze social­me­dia.