Z oka­zji World Quali­ty Day, zapra­sza­my Was do głę­bo­kie­go zanu­rze­nia się w świe­cie tech­no­lo­gicz­nych inno­wa­cji i bez­pie­czeń­stwa danych. W arty­ku­le tym odkry­je­my, jak przy­go­to­wu­je­my się w obsza­rze Auto­mo­ti­ve na nad­cho­dzą­ce wyzwa­nia, kie­ru­jąc nas w stro­nę pew­nej i nowo­cze­snej przy­szło­ści. Dla­te­go wła­śnie dziś, w dniu World Quali­ty Day, zapra­sza­my Was do eks­plo­ra­cji przy­szło­ści z nami!

Pod­czas gdy sztucz­na inte­li­gen­cja sta­ła się naj­bar­dziej medial­nym tema­tem, pozo­sta­łe zwią­za­ne z roz­wo­jem tech­no­lo­gii, w tym cyber­se­cu­ri­ty, zeszły na dal­szy plan. Pra­ce nad nim trwa­ły jed­nak nie­prze­rwa­nie i tak zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem UNE­CE #155 i #156 od 7 lip­ca 2024 roku, pro­du­cen­ci aut będą musie­li utrzy­my­wać Sys­tem Zarzą­dza­nia Cyber­bez­pie­czeń­stwem (CSMS). Regu­la­cja okre­śla wyma­ga­nia doty­czą­ce zarzą­dza­nia ryzy­kiem bez­pie­czeń­stwa przez cały cykl życia pro­duk­tu i zmu­sza fir­my do prze­or­ga­ni­zo­wa­nia wszyst­kich pro­ce­sów wytwa­rza­nia aut, w tym softwa­re developmentu.

To duża zmia­na, ale nie jedy­na, z któ­rą będzie­my się mie­rzyć w tym roku. Kolej­na doty­czy bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji. Zmia­ny wpro­wa­dzo­ne do ISO 27001, któ­rej pełen tytuł brzmi obec­nie “ISO/IEC 27001:2022 – Bez­pie­czeń­stwo infor­ma­cji, cyber­bez­pie­czeń­stwo i ochro­na pry­wat­no­ści”, a szcze­gól­nie jej załącz­ni­ka A, doty­czą­ce­go zagro­żeń, wyma­ga­ją dosto­so­wa­nia fir­mo­we­go sys­te­mu zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji (ISMS). Zmia­na nastą­pi­ła w 2022 i orga­ni­za­cje mają jedy­nie 3 lata by dosto­so­wać się do nowej wer­sji normy.

Dodat­ko­wo, nowy stan­dard Auto­mo­ti­ve SPI­CE v. 4.0. nad­cho­dzi wiel­ki­mi kro­ka­mi. Model wpro­wa­dzi sze­reg nowych reko­men­da­cji dla orga­ni­za­cji two­rzą­cych opro­gra­mo­wa­nie w bran­ży Auto­mo­ti­ve. Znaj­dą się w nim tak­że wytycz­ne odno­śnie cyber­se­cu­ri­ty i machi­ne learning!

Sama ilość nowych infor­ma­cji i zmian powo­du­je zawrót gło­wy. Na szczę­ście w Code­lab mamy nasz Quali­ty Team. Ze wspar­ciem Anny Michel Makuch, Krzysz­to­fa Musia­ła i Ady Olszew­skiej ze wszyst­kim damy radę 😊 Wspa­nia­łe­go World Quali­ty Day ❤