Go to main section Go to footer

System szkolenia piłkarzy

Sys­tem śledzenia wyników użytkownika (spor­tow­ca) pod­czas tren­in­gu, w tym tęt­na, prędkości, przyspieszenia, pozycji i wiele innych. Prezen­tujemy dane w cza­sie rzeczy­wistym na urządze­niach iOS oraz anal­izę danych potren­in­gow­ych w aplikacji internetowej.

Kluczowa funkcjonalność aplikacji

Noszone czujniki zbi­era­ją pod­sta­wowe dane piłkar­zy i przesyła­ją zaszy­frow­ane dane do urządzenia zna­j­dujące­go się w pob­liżu boiska.

Naty­wna aplikacja na iOS umożli­wia anal­izę danych każde­go zawod­nika na boisku pod­czas sesji tren­in­gowej, w cza­sie rzeczywistym.

Wszys­tkie zebrane dane są bezpiecznie przesyłane do usługi w chmurze w celu dalszej anal­izy i porówn­ania. Aplikacja inter­netowa umożli­wia zar­ządz­anie i pla­now­anie szkoleń, prezentację statystyk i raportów.

Diagram

Sys­tem szkolenia piłkarzy

"Als wir mit der Entwicklung des Programms begannen, sah es aus wie ein kleiner und schwerer Kühlschrank für kalte Getränke mit einer nicht sehr intuitiven Benutzeroberfläche. Im Laufe der Zeit haben wir dazu beigetragen, die Hardware zu verkleinern, den Funktionsumfang entscheidend zu erweitern und eine viel bessere Benutzeroberfläche zu entwickeln, mit der das System an die besten Vereine der Welt verkauft werden konnte. Darunter Nationalteams und regelmäße Champions League Teilnehmer."

Hubert Kamiński

Project Manager / Scrum Master

Codelab

Rozwiązanie kluczowych problemów

Kli­ent, jeden z najwięk­szych pro­du­centów sprzętu spor­towego na świecie, szukał wyso­ko wyk­wal­i­fikow­ane­go part­nera w zakresie tworzenia opro­gramow­ania, który mógłby zaspokoić potrzeby w zakresie szyb­kiego wprowadz­ania na rynek, jakości, ciągłego dostar­czania i wspar­cia glob­al­nie roz­proszone­go sys­temu uży­wane­go przez najbardziej znane w kraju i na świecie drużyny piłkarskie.
Elast­yczne pode­jście Codelab i solidne możli­wości inżyni­eryjne zapewn­iły szyb­kie wdrożenie now­ych funk­cji, usługi aktu­al­iz­a­cji OTA i najwyższy 

 

Find us at