Go to main section Go to footer

Frank Schle­sing­er

Frank Schle­sing­er

“Nasze relacje biznesowe z Codelab (daw­niej brightONE) są bardzo udane. Zespół zawsze był w stan­ie zapewn­ić wymagane umiejęt­ności i możli­wości informatyczne. Naprawdę rozu­mieli nasze wymagania biznesowe i produk­towe i stali się częś­cią naszej strategii roz­wo­ju IT. Zami­ast zwykłego out­sourcin­gu zadań związ­a­nych z tworzeniem opro­gramow­ania, współ­pra­cow­aliśmy z Codelab nad naszymi stra­tegicznymi pod­sta­wow­ymi produk­tami, co umożli­wiło dostar­czenie ich na czas i w najwyższej jakości.”

Find us at