Go to main section Go to footer

Kli­ent

Kli­ent

“Popro­siliśmy o wsparcie w zakresie ASPICE i otrzymaliśmy je zgod­nie z ustaleniami. Przed­stawiono doświad­czenia z poprzed­nich pro­jek­tów. Dobrą rzeczą było to, że kon­sult­ant szukał słabych punk­tów w naszym pro­cesie i próbował rozwiąz­ać te prob­lemy z naszym zespołem. Zawsze na czas dostępny na spotka­niach, szyb­ko dostępny w przypadku pytań, konieczne­go wspar­cia i dys­kusji, mówiący w języku pol­skim, angiel­skim i niemieck­im, co ułatwiło komunikację.”

Find us at