| Anna Michel-Makuch, Krzysztof Musiał, Ada Olszewska

Prze­mia­ny w Cyber­bez­pie­czeń­stwie i Auto­mo­ti­ve: Jak Orga­ni­za­cje Przy­go­to­wu­ją się na Zmiany?

Z oka­zji World Quali­ty Day, zapra­sza­my Was do głę­bo­kie­go zanu­rze­nia się w świe­cie tech­no­lo­gicz­nych inno­wa­cji i bez­pie­czeń­stwa danych. W arty­ku­le tym odkry­je­my, jak przy­go­to­wu­je­my się w obsza­rze Auto­mo­ti­ve na nad­cho­dzą­ce wyzwa­nia, kie­ru­jąc nas w stro­nę pew­nej i...

Java free again
| Tomasz Brzozowski

Java free again

In 2018 Oracle quite unexpectedly decided to charge for Oracle JDK production use. This decision to start charging for its JDK led to considerable uncertainty...

Gestu­re Reco­gni­tion — a POC
| Marcin Nowak, Jachniak Mateusz and Dawid Kwaśnik

Gestu­re Reco­gni­tion — a POC

Gestu­re reco­gni­tion sys­tems have been aro­und for quite some time now, but we still can’t say we have disco­ve­red neither all the possi­bi­li­ties...