| Jan Zaborowski

7 powo­dów, za któ­re lubi­my się w Code­lab… a Code­lab lubi nas :)

Kie­dy pyta­ją nas – dla­cze­go Code­lab – lubi­my odpo­wia­dać… Bo my po pro­stu lubi­my ze sobą pra­co­wać! Ta słyn­na atmos­fe­ra, ludzie – tak, tak u nas tak­że to znaj­dzie­cie! Dziś jed­nak poce­le­bruj­my wspól­nie kon­kret­ne momen­ty. Przy­po­mnij­my sobie, za co mie­li­śmy oka­zję się docenić. 1....

Java free again
| Tomasz Brzozowski

Java free again

In 2018 Oracle quite unexpectedly decided to charge for Oracle JDK production use. This decision to start charging for its JDK led to considerable uncertainty...

Gestu­re Reco­gni­tion — a POC
| Marcin Nowak, Jachniak Mateusz and Dawid Kwaśnik

Gestu­re Reco­gni­tion — a POC

Gestu­re reco­gni­tion sys­tems have been aro­und for quite some time now, but we still can’t say we have disco­ve­red neither all the possi­bi­li­ties...